Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

En anställd har kränkt mitt barn- kan jag få läsa utredningen?

7 februari, 2024

Fråga:

Hej,

Rektorn på förskolan gjorde en anmälan om kränkande behandling då det misstänktes att vår son blev kränkt av en pedagog på förskolan. Rektorn ringde oss och berättade att utredningen visade på att vår son blivit kränkt. Vi önskade få ta del utav utredningen men får detta svaret tillbaka av rektorn:

”Hej
Vi bedömer att det är sekretess enligt kap 23 § 1 OSL. Därmed avslås din begäran om att få ta del av innehållet i den utredning om kränkande behandling som har gjorts. I utredningen har huvudmannens ansvar granskats för att beivra och i framtiden förebygga kränkningar av liknande slag hos oss. Ingen myndighetsutövning mot enskild har övervägts gentemot någon av de i utredningen behandlade personerna. Vi bedömer därför att ingen rätt till partsinsyn finns utan att skolsekretessen gäller.”

Är det rimligt att vi som vårdnadshavare inte får lov att ta del av utredningen som gäller kränkning av vår son av pedagog?

TT

Svar:

Hej TT,

Detta är en juridiskt mycket spännande fråga. I en utredning om kränkande behandling är det  förskolans/skolans agerande som i första hand ska granskas, inte de inblandade barnens/elevernas.  Jag har dock varit kritisk till att uppgifter om  inblandade  barn/elever efter överklagande till domstol har lämnats ut till vårdnadshavare med hänvisning till att det handlar om s.k. myndighetsutövning, vilket ger en part rätt till insyn trots att  sekretess/tystnadsplikt gäller till skydd för de inblandade i kränkningen. 

När det här handlar om en anställd som sägs ha kränkt ert barn blir bedömningen enligt min uppfattning enklare. Jag kan inte se att rektor i detta fall kan hindra er från att få ut denna utredning. Den sekretess som rektor hänvisar till i OSL 23:1 skyddar endast barnet och dess närstående, inte personalen.Har det gått mer än tre veckor sedan du fick del av  avslagsbeslutet  så ska du begära ut utredningen på nytt. Får du då ett avslag igen så ska du överklaga detta till den  kammarrätt det gäller i er region. Detta ska framgå av den besvärshänvisning förskolan ska bifoga sitt beslut. Du får gärna kontakta mig innan överklagandet görs så kan jag ge stöd i det skedet. Det är av stor betydelse att en fråga som denna granskas i domstol.

Jag bifogar en dom som handlar om en vårdnadshavares begäran om att få ut en dom. Den domen gäller kränkningar mellan elever i skolan. 

Här hittar du domen!

Hälsningar Staffan