Till Frågor & svar

En medgivandeblankett som gäller för hela skoltiden

17 oktober, 2012

Fråga:

Kan man inom gymnasieskolan ha en medgivandeblankett som tillåter skolan att lämna information till t.ex. föräldrar och andra berörda under hela skoltiden? Jag har hört att tillstånd måste ges av eleven eller föräldrarna från gång till gång.
Tacksam för svar.
D


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej D,

En medgivandeblankett som en myndig elev undertecknar kan gälla under hela skoltiden men en förutsättning är att eleven är medveten om vad samtycket gäller, d.v.s. medgivandet måste vara informerat. Det får alltså inte vara ett generellt samtycke, så vidsträckt att det är omöjligt för eleven att överblicka vad som röjs till någon utanför skolan, t.ex. till föräldrarna.

I min bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur 2019, har jag i en bilaga tagit med en samtyckesblankett som ursprungligen användes vid ett naturbruksgymnasium, där många elever bodde långt ifrån sina föräldrar. Men en elev som ger sitt medgivande kan dra tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan om hon/han så önskar och då måste de sekretess- och tystnadspliktsgränser som finns i kontakten med utomstående respekteras. Men ifråga om uppgifter som är offentliga vid en skolmyndighet, t.ex. frånvarostatistik, elevens prestationer i övrigt, beslut om elevstöd, disciplinära beslut och beslut om avskiljande från gymnasiet, finns inga hinder att informera hemmet.

Skulle en skolsköterska efterfråga ett samtycke för vaccination som ska gälla under hela skoltiden kan en vårdnadshavare ge ett sådant samtycke om denne vet vilka vaccinationer det handlar om. Men när eleven kommer upp i tonåren måste sköterskan rimligen ta stor hänsyn till vad eleven själv vill- några tvångsvaccinationer får inte förekomma i sådana fall. Dessutom kan ju förändringar ske ifråga om vem eller vilka som är vårdnadshavare och nya slags vaccinationer kan tillkomma. Sammantaget leder detta till slutsatsen att även om ett långsiktigt samtycke kan ges så fordras det att sköterskan kontrollerar att förutsättningarna för samtycket fortfarande gäller. 

Staffan