Till Frågor & svar

En tjänst som både skolkurator och socialsekreterare – hur fungerar det sekretessmässigt?

23 augusti, 2009

Fråga:

Hej! Jag undrar hur det fungerar sekretessmässigt om man inrättar en tjänst som bygger på 50 procent skolkurator i gymnasieskolan och resterande 50 som socialsekreterare hos socialförvaltningen? Finns det något hinder för inrättandet av en sådan tjänst? Jag tänker på familjers rättssäkerhet om de möter samma person i skolan som de sen möter i ett samtal hos socialförvaltningen.
Tacksam för svar / E


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej E,
Det är en viktig fråga du tar upp. Rättssäkerheten är en ofta bortglömd aspekt när myndigheter bedriver sin verksamhet. Vi ett tillfälle förbjöds via ett centralt beslut t.ex. en polisman i Norrbotten att vara ledamot av en socialnämnd, eftersom dessa två roller kunde kollidera på ett oacceptabelt sätt. Även om det är fullt möjligt som jag ser det att vara skolkurator och socialsekreterare på 50 procent vardera så bör man inom socialtjänsten överväga i vilka utredningar tjänstemannen i fråga ska medverka. Detta behöver inte vara ett problem, men kan möjligen i vissa fall vara det. Skulle t.ex. en klient ifrågasätta att socialsekreteraren, som är kurator och som hen tidigare mött, utreder finns oftast möjlighet att låta någon annan göra den. Sekretessmässigt förhåller det sig så att berörd tjänsteman har två olika tystnadsplikter. I några fall faller tystnadsplikten från kuratorn till socialnämnden, t.ex. vid anmälningsplikt och vid uppgiftsskyldighet i en barnavårdsutredning. Men i övrigt måste kuratorn vara försiktig med att lämna uppgifter till sin egen socialförvaltning, om inte generalklausulen 10:27 i offentlighets- och sekretesslagen är tillämplig.

Som du märker kan förhållandena bli mycket komplicerade vid en kombinationstjänst av detta slag. Därför är det viktigt att man på socialförvaltningen utnyttjar och informerar tjänstemannen på ett sådant sätt att hen inte riskerar att bryta sin tystnadsplikt eller att handla oetiskt på annat sätt. Men rätt utnyttjad kan en sådan tjänst också ha stora fördelar. Kuratorn kan med god kunskap om socialtjänsten ge elever och föräldrar information om vad socialtjänsten kan erbjuda; vilket stöd som finns att få eller, vid en anmälan, vad som sedan kan komma att hända vid socialförvaltningen. Inget förbud finns för en sådan kombinationstjänst, alltså, men det krävs att alla berörda vet hur den ska hanteras.

Staffan