Till Frågor & svar

Enskild undervisning och särskild undervisning

31 januari, 2018

Fråga:

Hej,
Jag undrar vad skillnaden är på enskild undervisning och särskild undervisning?

Med vänlig hälsning Lotta


Svar:

Hej Lotta,
Enskild undervisning är en form av särskilt stöd som beslutas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Enskild undervisning räknas som en av de mer ingripande formerna av särskilt stöd. Därför ska elevhälsan vara involverad när åtgärden diskuteras, samråd ska ske med eleven och vårdnadshavare innan beslut fattas. Rektor får inte delegera detta beslut och rektor har ett ansvar för att åtgärden kontinuerligt följs upp och utvärderas. Det räknas inte som enskild undervisning om eleven går ett par tillfällen i veckan till t.ex. specialläraren utan det handlar om en mer betydande del av skolveckan. Det som avgör om åtgärden ska räknas som enskild undervisning är hur pass omfattande och långvarig åtgärden ska vara. Läs gärna mer i Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på sidan 9-10 och sidan 40.  Läs mer och beställ 

Särskild undervisning räknas inte som särskilt stöd utan det är en särskild utbildningsform för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete. Det

gäller för de elever som vårdas på sjukhus eller på en institution som är knuten till ett sjukhus. Där ska särskild undervisning anordnas på sjukhuset eller institutionen. Endast den som har legitimation som lärare får bedriva denna undervisning. Denna form av särskild undervisning ska anordnas av den kommun där institutionen är belägen.

Särskild undervisning gäller också för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, där eleverna inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus. Då ska den särskilda undervisningen anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats. Denna form av särskild undervisning ska anordnas av huvudmannen för den utbildning som eleven annars deltar i. Läs gärna mer i Skollagen 24 kap. 17-22 §§. Länk till Skollagen, Sveriges Riksdag

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman