Till Frågor & svar

Ett vaccinationstillstånd för hela skoltiden – kan man göra så?

15 september, 2010

Fråga:

Hej!
Jag undrar om det är juridiskt möjligt att inom skolhälsovården använda ett formulär för ifyllande av vaccinationstillstånd från vårdnadshavare som gäller elevens hela skoltid. Det skulle kunna gå till så att man på hälsobesöket i F- klass informerar om vilka vaccinationer som erbjuds under elevens skoltid och att båda vårdnadshavarna skriver på att de godkänner vaccinationer under hela skoltiden samt att det ligger på vårdnadshavares ansvar att höra av sig till skolhälsovården om elevens hälsotillstånd förändras.
Som det är nu så läggs enormt mycket arbetstid ner på att få in tillstånd och hittills har det ju varit 2 vaccinationer under skoltiden. Nu kommer det ju i och med det nya vaccinationsprogrammet bli 5-6 vaccinationer!

MVH
Josephine


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-22)

Hej Josephine,
Jag gjorde 2010 en anmälan till Justitieombudsmannen (JO)   om huruvida en eller båda vårdnadshavarnas samtycke behövs vid svininfluensevaccination av barn. JO-anmälan och JO-beslutet i den frågan framgår av länken här:

Läs Staffans JO-anmälan angående svininfluensavaccinationerna

Läs JO-beslutet här:  https://www.jo.se/PageFiles/1007/6626-2009.pdf

Där tas dock inte frågan upp om huruvida ett enda samtycke kan inhämtas för vaccination under elevens hela skoltid. En utgångspunkt vid samtycke är att det måste vara informerat, d.v.s. den/de som samtycker måste noga känna till vad samtycket gäller. Ska ett samtycke för 5-6 vaccineringar inhämtas för ett program som pågår i många år så måste vårdnadshavarna alltså informeras om vilka slags vaccinationer det gäller och när de ligger i tiden. De måste också få en kopia på den blankett de fyller i. Skulle avvikelser ske med andra slags vaccinationer än planerat måste kontakt då tas med hemmet. Från 15-16-årsåldern bedömer jag att ett barn själv kan avgöra om hen vill vaccineras. Jag är medveten om att olika skolmyndigheter söker olika lösningar för att underlätta administrationen i samband med vaccineringar. Att exakt fastställa gränsen för vad en skolmyndighet får göra därvidlag är inte lätt. Men för odramatiska och rutinmässiga vaccinationer i grundskolan torde ett enda och informerat samtycke kunna ges. Skulle en elev i t.ex. 13-14-årsåldern vägra att låta sig vaccineras kan man dock inte vaccinera med tvång.

Hälsningar från Staffan