Till Frågor & svar

Facebook som ett forum att nå elever

25 september, 2012

Fråga:

Hej!
Jag tror min fråga vänder sig till juridikexperten. Jag arbetar som skolkurator och skulle vilja använda Facebook som ett forum att nå elever. Jag tror på just Facebook eftersom det är något de flesta ungdomar har och många ungdomar tycker det är pinsamt att gå till kurator. Min fråga gäller om det kan bli problem eftersom vi dels har anmälningsplikt om vi misstänker att barn far illa. Dels blir mail/chatt på Facebook något som påverkas av offentlighetsprincipen och att andra exempelvis föräldrar kan begära ut handlingar? Jag tänker mig att ”väggen” på Facebook skulle vara stängd och att ungdomar bara kan kontakta oss via mail/chatt.

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning, Ann


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

 Hej Ann, 

Frågan om sociala medier är högintressant, inte minst med tanke på att viktiga integritets- och etikfrågor aktualiseras. Jag har de senaste åren fått mängder av frågor på detta område.

Som huvudregel gäller försiktighet då man på nätet tar kontakt med barn, föräldrar eller andra människor som man arbetar för i sitt yrke – det kan vara på förskola, skola, inom LSS, sjukvård eller socialtjänst. Någon möjlighet att förbjuda anställda att vara med på t.ex. Facebook finns inte- rätten att yttra sig är stark och där kan inga förbud uppställas, varken hos det allmänna eller i det privata yrkeslivet.

Men man måste alltid tänka på risken att meddelanden på nätet kommer till andras kännedom. Visst kan meddelanden skrivas så att de inte kan läsas av alla men inget hindrar sedan mottagaren av brevet att offentliggöra innehållet. Och ibland gör man misstag- det privata blir ändå offentligt. Läste i tidningen Metro  om en 16-årig flicka i Frankrike som – trodde hon – bjöd in till en privat fest på Facebook men missade att klicka bara till vänner varvid 4 000 personer kom! Flickan med familj tvingades fly staden och polisen hade fullt jobb med att upprätthålla ordningen!! 

Varje arbetsgivare kan kräva av sin personal att meddelanden som skickas i tjänsten ska sändas på andra vägar än via de sociala medierna, t.ex. e-post eller telefoni. Detta ska också elever, föräldrar, brukare, patienter, klienter och andra som man arbetar med informeras om.  

En arbetsgivare kan ha förhållningsregler för personalens kontakter på sociala medier. I dessa kan man påpeka risker, som t.ex. att iaktta sin tystnadsplikt och vara objektiv- risken är ju att andra i verksamheten läser det som skrivs till en viss person. En privat arbetsgivare kan gå längre i sina regler och sannolikt på laglig grund t.o.m. förbjuda kontakt med t.ex. elever/föräldrar på Facebook.

Jag har vid många tillfällen fått veta hur olyckligt det blivit då personal och föräldrar/elever haft samtal på sociala medier. Det som i förstone är några enkla ord utvecklar sig ibland till så mycket mera, känsligt och ibland värderande, ofta läsbart för alla andra.

Mitt råd är alltså att iaktta försiktighet. Vem som helst har full rätt att vara med på Facebook och att nämna vad man arbetar med. Men steget därifrån till att göra Facebook till en del av arbetet är långt och i vissa delar riskabelt.

Frågan om den brevväxling som eventuellt skulle ske på Facebook bakom ”stängda dörrar” är allmän handling eller inte är intressant och inte helt enkel, Skulle en kurator ha sådan brevväxling och spara den över viss tid (meddelanden kan ju också tas bort) och gälla sådant som rör kuratorsarbetet skulle brevväxlingen sannolikt ses som en i skolan upprättad och förvarad handling, oavsett om den ligger ute på Facebook. Det skulle också betyda att uppgifterna vid en myndighet kan begäras ut med stöd av Tryckfrihetsförordningens kap. 2. Innehåller brevväxlingen sådant som ligger under sekretess kan ändå en vårdnadshavare till ett barn i många fall kräva insynsrätt i dokumentationen.

Och, slutligen: Framkommer på sociala medier, om dessa medier används i verksamheten, uppgifter som kan leda till anmälan till socialnämnden eller till polis så finns en skyldighet respektive möjlighet att ingripa. I båda dessa fall ska kurator informera rektor eller annan chef på skolan om vilka uppgifter det gäller och sannolikt vara den som polisanmäler.

Hälsningar från Staffan