Till Frågor & svar

Får en skolkurator bedriva vård i skolan?

14 juni, 2015

Fråga:

Hej, har en fråga angående skolkurator. Får en skolkurator bedriva vård i skolan så som behandlingsmetoden BOF, Barnorienterad familjeterapi? Hen är utbildad i det men det känns väldigt konstigt att hen bedriver sådan verksamhet innanför skolan väggar.

Om ett barn har blivit felbehandlat av samma kurator, kan man anmäla hen då och i så fall vart vänder man sig?

Var regleras det här? Vilket lagstöd finns för att bedriva eller inte bedriva vård inom skolan?

Vore tacksam för ett snabbt svar!

Med vänliga hälsningar

L-E


Svar:

 (Staffans svar uppdaterat 2019-08-02)

Hej L-E,

BOF eller Barnorienterad familjeterapi är en terapiform som inkluderar barn, främst i åldrarna 4-10 år, föräldrar och terapeut. Den utgår ifrån leken som kommunikationskanal med barnet, eftersom det sägs vara svårt att förstå ett barn om man inte intresserar sig för dess lek. I BOF används kommunikationsformen tejping. Den innebär att man låter klienten visuellt beskriva sin livssituation, sitt nätverk m.m. med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en scen som tejpas upp på ett bord.

För att en kurator ska kunna bedriva terapi fordras för det första att kuratorn har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården  (PSL 1 kap. 4 §) och för det andra att verksamheten har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) senast en månad innan verksamheten startas (samma lag 2 kap. 1 §). Det sistnämnda kravet har att göra med att verksamheten står under IVO:s tillsyn.

En kurator som är psykoterapeut är legitimerad. Det betyder att en sådan kurator har möjlighet att bedriva terapeutisk verksamhet förutsatt att arbetsgivaren accepterar/tillåter det och att verksamheten har anmälts till IVO.

Det finns många former av hälso- och sjukvård vid en skolmyndighet eller en friskola. Skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer tillhör samtliga hälso- och sjukvården liksom logopeder, som ibland är anställda i skolan. Gör man hos en skolhuvudman bedömningen att en barnorienterad familjeterapi kan vara värdefull för ett barns/en elevs behov av stöd, är det rimligt att sådan terapi kan utövas av en professionell terapeut, som del av elevhälsan. I den delen av sin verksamhet är kuratorn/ psykoterapeuten tillhörig hälso- och sjukvården vid skolan med samma stränga sekretess som en skolsköterska/skolläkare i 25 kap. OSL. Självklart måste journalföring ske.

Varför inte ta tillvara de kompetenser som finns hos personal om dessa kompetenser kan bidra till att förstå barn och därmed stödja deras förskole- eller skolgång? Men bedrivs denna terapi av en icke-legitimerad befattningshavare så ska IVO kontaktas för att avgöra om verksamheten alls är tillåten. Vem som helst kan via en anmälan till IVO begära att myndigheten ska ingripa.

På Socialstyrelsens hemsida  beskrivs vad Barnorienterad familjeterapi är och hänvisas vidare till utövare av terapin. Se länk nedan.

Med bästa hälsningar från Staffan

Följ länk till Socialstyrelsens webbplats och läs mer om Barnorienterad familjeterapi

Frågan har även skickats till Nils Lundin

Nils komplettering:
Huruvida en medarbetare i sitt specifika uppdrag är legitimerad eller ej i sitt uppdrag har vårdgivaren att bevaka. 

All icke-legitimerad personals utövning och ansvarstagande faller under allmänt åtal och om man upplever att en icke-legitimerad medarbetare gjort en felbehandling så är det en sedvanlig polisanmälan som gäller.

Oavsett detta, så är faktum att er kurator använder en behandlingsmetod inom ramen för skolans elevhälsa. All sådan verksamhet sker ju på uppdrag och i samklang med elevhälsoansvarig skolledare. Om er skolledare anser att denna typ av verksamhet överensstämmer med skollagens intentioner om att ”främst vara förebyggande och hälsofrämjande”, liksom att man med hjälp av denna metod bevakar att ”elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas” så finns inte så mycket att tillägga i sammanhanget.

Vad gäller vård och behandling omnämner skollagen endast att ”elever…får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser”. För övrigt ansvarar ju regioner och landstingsverksamheter för den vård och behandling som kan vara behövlig.

Men om vi sedan har att beakta ”Vägledning för elevhälsan” och fokusområdet att ”tillämpa evidensbaserad praktik” så kan man konstatera att Socialstyrelsen ännu inte har påbörjat arbetet med att söka efter kunskap om BOF- insatsens effekter. Så vad gäller den specifika behandlingsmetoden så verkar inte Socialstyrelsen ha så mycket bakgrundsinformation om dess evidens i dagsläget.

 

Hälsar, Nils