Till Frågor & svar

Sekretess

Får rektor informera ny skolas rektor om att vårdnadshavare begärt in underlag inför en egenremiss?

2 september, 2021

Fråga:

Hej!

Vi undrar om rektor på en tidigare skola (utan att informera vårdnadshavare att hen planerar att göra detta) får informera övertagande skolenhet om att vårdnadshavare begärt in ett underlag inför en egenremiss för ett barn?

Fundersam förälder

Svar:

Hej du fundersamma förälder,

Det finns sedan några år tillbaka en bestämmelse i skollagen 3 kap. 12 j § som innebär att en tidigare skola i vissa fall är skyldig att informera en ny skola om sådana förhållanden som behövs för att underlätta en elevs skolgång. Detta gäller även mellan fristående skolor och skolmyndigheter. Bestämmelsen är sekretessbrytande.

Bestämmelsen lyder:
”När en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna ska den skolenhet som eleven lämnar, utöver vad som följer av 4 b §, till den mottagande skolenheten överlämna sådana uppgifter om eleven som behövs för att underlätta övergången för eleven. Detsamma gäller om eleven byter skolenhet inom skolformen…”

Ett problem tidigare har varit att nya skolor inte har informerats när en elev har haft behov av stöd eller andra svårigheter som identifierats vid en tidigare skola. Den information det gäller handlar sannolikt i de flesta fall om elevers prestationer och om stödbehov och stödinsatser som getts. Det kan även handla om andra faktorer som begränsar en elevs möjligheter att nå kunskapskraven, t.ex. föräldrars inställning eller externa faktorer i övrigt.

Jag kan förstås inte uttala mig om huruvida en vårdnadshavares begäran om underlag inför en egenremiss för det egna barnet omfattas av bestämmelsen i nämnda paragraf eller ens om den uppgiften kan omfattas av rektorns tystnadsplikt. Skulle du som förälder vara tveksam om rektors förfaringssätt så bör frågan diskuteras direkt med rektorn eller med dennes chef. Ytterst kan också, vid en skolmyndighet, en JO-anmälan göras för att frågan rättsligt ska prövas.

Hälsning
Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin