Till Frågor & svar

Får rektor öppna skolhälsovårdens post?

17 oktober, 2011

Fråga:

Arbetar som skolsköterska med medicinskt ledningsansvar. I ”min”kommun har beslutats att skolhälsovårdens post ska öppnas och sedan först läsas av rektor – då de aldrig får info om något annars. Är detta enligt lagen? Det känns inte bra i min mage. Vi får ju remissvar etc från diverse mottagningar och instanser.
Inger


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Inger,
Det är inte lämpligt att rektor öppnar och läser den post som kommer till skolsköterskan. Jag ställde frågan till Socialstyrelsen (SoS) 2004. Bl.a. skrev jag:

…Jag har inte kunnat finna att Socialstyrelsen i något sammanhang närmare uttalat sig i frågan om vilket utrymme som finns för övrig personal på skolan att kunna få tillgång till skolhälsovårdens handlingar då sköterska eller läkare inte finns tillgängliga. Därför begär jag nu att Socialstyrelsen tar ställning till hur frågan om rektors brevöppnande och tillgång till journalhandlingar ska bedömas utifrån gällande lagstiftning om sekretess, tryckfrihet m.fl….

I sitt svar (dnr 50-9524/04) hänvisar SoS bl.a. till att skolhälsovården och elevvården vid skolan anses utgöra självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra. Avslutningsvis säger man: ”Då skolsköterskan och skolläkaren är frånvarande p.g.a. semester, tjänstledighet eller sjukskrivning m.m. bör postöppning ske med hjälp av annan personal inom skolhälsovården på skolor som lyder under samma nämnd. Det ankommer på verksamhetschefen att utforma lokala rutiner för att postöppningen ska kunna ske av annan skolsköterska eller skolläkare. Att kanslianställd eller rektor öppnar posten får inte anses lämpligt.”

Slutsatsen är att en rektor inte ska öppna skolsköterskans post så slentrianmässigt som tycks ske hos er, t.o.m. då sköterskan finns i tjänst. Den frågan bör du lyfta till ytterligare diskussion och hänvisa till gällande sekretessregler.

Hälsningar från Staffan