Till Frågor & svar

Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten?

15 mars, 2019

Fråga:

Hej
Sekretessen är ett mycket intressant område för oss i elevhälsan. Jag läste en frågeställning på en annan sida på nätet som jag inte fick riktigt klarhet i. Den lyder; ”Får skolsköterska vara sekreterare på EHT-möten, dvs vara den som dokumenterar?” Svaret på frågan lyder; ”enligt lag får du som skolsköterska inte dokumentera på EHT då det som skolsköterskan skriver är sekretessbelagt. Ett protokoll från EHT är inte sekretessbelagt” Detta svar har kommit från en jurist i landet.
Jag tycker det är en spännande fråga men kan inte klura ut hur lagen tolkas. Vi skriver våra mötesanteckningar i den gemensamma akten i PMO samt att vi skriver på de elever som tas upp, också i den gemensamma akten.
Vill du hjälpa att bena ut denna fråga för mig/oss på skolan.
MVH Skolsköterska Göteborg


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Skolsköterska i Göteborg,
Anteckningar kan föras vid EHT och dessa anteckningar, oavsett om de benämns minnesanteckningar eller protokoll,  blir allmänna handlingar vid en skolmyndighet. Men anteckningar av detta slag som innehåller känsliga uppgifter om elever kan mycket väl förtjäna skydd av sekretess. Där är jag oense med den jurist du har haft kontakt med. Alla beslut i elevstödjande sammanhang är offentliga men jag förutsätter att det inte är beslut som antecknas vid EHT utan andra noteringar av vikt görs och fogas därefter hos er till PMO.

Är det lämpligt att skolsköterskan är den som i rollen av sekreterare gör detta anteckningar?

Jag är tveksam av flera skäl när enskilda elever diskuteras. Utgångspunkten är att elevhälsans medicinska insats (EMI) och övriga deltagare i elevhälsan befinner sig på varsin sida om en sekretessgräns, eftersom EMI och övrig elevhälsa ska ses som egna och självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra. Samma förhållande gäller vid en fristående skola. Det är alltså inte självklart att skolsköterska eller skolläkare ska ta del av allt som antecknas vid mötet eller gemensamt ha tillgång till allt som dokumenteras i PMO från dessa möten. Det förvånar mig alltså om anteckningar från PMO görs tillgängliga för alla i elevhälsan.  Om sköterskan är sekreterare kommer hen att få insyn i alla elevers förhållanden som diskuteras vid EHT. Det är inte rimligt. EMI bör endast medverka vid EHT och ta del av anteckningar därifrån när det bedöms nödvändigt.

Så bäst kan vara att någon annan är sekreterare, kanske en rektor (fullt möjligt) eller kurator/specialpedagog.

Skulle mötet behandla en elevs hälsa i vid bemärkelse är det rimligt att en sköterska finns med vid EHT. Då måste sköterskan noga överväga vad hen kan säga med tanke på sin tystnadsplikt. Inte heller i dessa fall anser jag det vara rimligt att sköterskan är sekreterare. Viktigt för hälso- och sjukvårdens personal är ju att inte göra sidoanteckningar utanför patientjournalen. I värsta fall skulle sköterskan såsom sekreterare kunna kritiseras för detta om hen oskickligt antecknar på ett sådant sätt att anteckningarna kan ses som i första hand tillhöriga patientjournalen.

Hälsningar
Staffan Olsson

Förtydligande ifrån Staffan Olsson:

Jag utgår i mitt svar ifrån de sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser som gäller på skolans område. Men efter att fått feedback på mitt svar så vill jag komplettera och modifiera mitt tidigare svar så här:
  1. Elevhälsan ska vara samlad, d.v.s. elevhälsans olika befattningshavare ska, med hänsyn tagen till gällande sekretess- och tystnadspliktsbestämmelser medverka och samverka vid elevhälsomöten (EHM) och på annat sätt i det vardagliga arbetet.
  2. En deltagare, vilken som helst, vid ett EHM kan föra protokoll, eftersom det vid sådana möten etiskt endast ska närvara deltagare som behöver medverka när mötet gäller enskilda elever. Om en sköterska är sekreterare måste försiktighet iakttas med vad hen mötesantecknar av medicinsk art. Sådana anteckningar skulle annars kunna ifrågasättas såsom hälso- och sjukvårdsanteckningar förda utanför en patientjournal.
  3. De flesta befattningshavare i elevhäsan kan fritt, vid behov i arbetet, utbyta information med varandra om enskilda elever. Behöver t.ex. en kurator informera en specialpedagog eller någon annan vid en skolmyndighet om en elev är detta möjligt. När information, för vilken sekretess/tystnadsplikt gäller, röjs för en sköterska får detta inte ske slentrianmässigt utan måste ha stöd i ett samtycke från vårdnadshavare/elev eller i OSL 10:27, den s.k. generalklausulen. Vid en friskola gäller inte OSL och därför finns där endast samtycket  som en legal möjlighet. För mig som författare och utbildare i sekretessfrågor är lagstiftningen viktig att utgå ifrån, även om jag vet att många väljer att ta genvägar.
  4. För skolsköterska och skolläkare finns samtycket likaledes som laglig möjlighet att lämna information, både vid en skolmyndighet och en friskola. Det är inte heller självklart att en skolsköterska ska medverka vid varje EHM. Deltagandet bör, då ett elevärende aktualiseras, ske när en elevs förhållande aktualiserar sköterskans närvaro. Ibland kan detta vara svårt att förutse, jag är medveten om det, men den principen ska vara en utgångspunkt.
  5. Den sekretessgräns som finns rakt igenom elevhälsan skapar ofta en känsla av att samverkan inom elevhälsan försvåras. Som jag alltid påpekar gäller sekretess och tystnadsplikt åt båda hållen, från EMI till övrig elevhälsa och tvärtom. Generalklausulen får vid en skolmyndighet användas för att sköterskan ska närvara vid ett EHM, då enskilda elevärenden behandlas. Men den klausulen gäller inte vid friskolan. Jag vet att man där ändå utan samtycke ofta har sköterskan med då elevers förhållanden behandlas, något som förstås sker på eget ansvar.
  6. Jag skulle gärna se att lagstiftningen ändras så att  elevhälsans medicinska insatser mer självklart och frekvent skulle kunna involveras i elevhälsoteamets arbete med enskilda elever. Sekretessen för information som lämnas till EMI  borde mildras men det är rimligt att EMI:s sekretess mot övrig elevhälsa och andra på skolan kvarstår. Det är inte rimligt att reglerna för information till EMI vid friskolor är ännu strängare, på grund av att genenalklausulen inte gäller där. En stor statlig utredning föreslog för några år sedan samma sekretessregler vid fristående skola som vid en skolmyndighet. Jag ser fram emot att riksdagen lagstiftar om detta men också att EMI utan sekretesshinder självklart alltid ska kunna närvara och medverka vid elevhälsomöten.
Således- inget förbud för en skolsköterska att vara sekreterare vid EHM men beakta gärna det jag påpekar.
//Staffan