Till Frågor & svar

Får vi neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal med hänvisning till Barnkonventionen?

13 mars, 2020

Fråga:

Hej,
Arbetar på en friskola och undrar vilken lag som styr hur/när vi får neka vårdnadshavare tillgång till barnets journal?
Hos kommunala skolor regleras det bl.a. i 12 kap. 3 § 1 st. 1 p. OSL och där kan man på basen av den lagen neka vårdnadshavare tillgång till journal om barnet kan lida betydande men.
Exempelvis: en vårdnadstvist mellan vårdnadshavare där eleven lyft missförhållanden hos den ena vårdnadshavaren. Denna vårdnadshavare begär nu ut alla journalanteckningar gällande eleven. Bedömningen är att det potentiellt skulle kunna skada eleven om informationen kom fram.
Vad gäller? Kan vi på basen av Barnkonventionen (då den nu blivit lag) neka vårdnadshavaren med hänvisning till ”De som bestämmer ska i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa”?

Mvh
fundering från friskola


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej du funderare från friskola.
Det är sant att delvis olika lagbestämmelser gäller när man som vårdgivare ska avgöra om ett barns patientjournal ska lämnas ut. En huvudregel vid en sådan bedömning är för det första barnets ålder, mognad och vad saken gäller, för det andra eventuell risk för att ett utlämnande skulle kunna leda till betydande men för barnet. 

Föräldrabalken (FB) 6:11 ska beaktas vid såväl en skolmyndighet som en friskola. Där sägs att ”Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål”. Det innebär att barnets självbestämmande i tonåren i många fall kan leda till en bedömning att en vårdnadshavare inte ska ges insyn i för barnet känsliga anteckningar i hens journal.

Vid en skolmyndighet gäller dessutom bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 12:3). Där sägs som huvudregel att sekretess gäller mot alla, inklusive en vårdnadshavare, men att vårdnadshavaren med hänsyn till FB 11:6 ska ha tillgång till de uppgifter som behövs för dennes rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Undantaget är när barnet kan drabbas av betydande men om en vårdnadshavare får ta del av dessa uppgifter.
Visserligen gäller inte OSL för vårdgivare i privat hälso- och sjukvård utan motsvarande regler om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen.  Bestämmelserna om integritet ska tolkas likvärdigt. OSL 12:3 ska därför vara värdemätare även vid en friskola när det gäller bedömningen av vad en vårdnadshavare ska kunna få tillgång till.

Bedömer ni att ett barn kan skadas vid ett utlämnande eller att vårdnadshavare inte behöver uppgifter för att fullgöra sina skyldigheter och tillvarata barnet rätt  ska ni avslå en begäran om att få ut dessa uppgifter i barnjournalen. Ett sådant avslag överlämnas hos er av personalen genast  till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som undersöker ert ställningstagande, vid en skolmyndighet överklagar värdnadshavaren beslutet till kammarrätten men sänder överklagandet till den myndighet som har meddelat avslaget.

Avslutningsvis kan jag säga att Barnkonventionen knappast tillför något nytt vid den bedömning det nu handlar om. Bestämmelserna i FB och OSL är tillräckligt starka tillsammans för att tillgodose barnets rätt. Möjligen kan praxis via domar och andra avgöranden i framtiden visa att Barnkonventionen ges ökad styrka.

Hälsningar
Staffan 

En kort och läsvärd kandidatuppsats vid Lunds universitet tar upp dessa sekretessfrågor i förhållandet barn-vårdnadshavare.

Den finns här

____________________________________________________________

Fick en följdfråga efter det att jag svarat. Frågan var så här och frågeställaren hade samtidigt vänt sig till IVO med sin fråga:

 ”Hej Staffan!
Med anledning av medföljande länk skickade jag en extra fråga till IVO om vi som vårdpersonal ska skicka in en anmälan då det var så jag tolkade ditt svar enligt länk, fick vi nedan svar att det är de som blivit nekade att få ut journal som ska överklaga och vi endast bistå med journalanteckningarna i fråga.
Kanske ett förtydligande behövs eller så är det bara vi som missuppfattar.
   
 Svaret från IVO:
Hej  och tack för din fråga!
Om en patient eller anhörig har begärt ut journaler från er som enskild vårdgivare och ni efter menprövning bedömer att ni inte kan lämna ut dessa skall de som har begärt ut journalerna ha möjlighet att överklaga. En överklaga skall mycket riktigt till IVO, och då är det ni som vårdgivare som översänder aktuella journaler med ert yttrande kring varför de inte har lämnats ut. Dessa skickar ni till registraturen på berörd IVO-avdelning.

Med vänlig hälsning
Upplysningstjänst för tillsynsfrågor

Mvh Maria 
Verksamhetschef och MLA”  

_____________________________________________________________
Jag, Staffan, vände mig därefter till Socialstyrelsen för att få ett svar på frågan om vem som ska sända den journal som begärts utlämnad till IVO och om det handlar om ett formellt överklagande. 
Jag nämnde, då jag ställde min fråga, att det står följande på SoS hemsida:

” Inom den enskilda hälso- och sjukvården prövas frågor om utlämnande av en journalhandling av den som är ansvarig för journalhandlingen. Inom den offentliga hälso- och sjukvården finns inga särskilda regler för vem som får pröva utlämning av patientjournal. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. Det är i regel verksamhetschefen som får besluta om avslag på en begäran.

Vid ett avslag från offentlig verksamhet kan beslutet överklagas till domstol. En privat verksamhet som ger avslag på utlämnande av journalhandling måste lämna över frågan för prövning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillsammans med en motivering till avslaget.”

Två frågor utifrån denna text:

  1. Formellt sett handlar det inte om ett överklagande när IVO kontaktas. Har jag rätt där?
  2. Behöver den som fått avslag alls hävda att man vill få frågan om utfående av journalen prövad av IVO eller ska den private vårdgivaren själv, utan en sådan begäran, lämna över till IVO för prövning och samtidigt meddela den som begärt ut journaluppgiften att  ett överlämnande dit av frågan har skett.

Olika uppfattningar finns om detta.

Hälsningar
Staffan Olsson


Det svar Socialstyrelsens jurist gav var följande:

”Hej Staffan,

Tack för ditt mejl till Socialstyrelsen. Jag har fått det vidare från upplysningstjänsten.

Det framgår i bestämmelsen som reglerar detta, 8 kap. 2 § patientdatalagen, att en journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt ska tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (bestämmelser om tystnadsplikt).

 Frågor om utlämnande av en journalhandling prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för prövning.

Jag lägger in en länk till patientdatalagen (2008:355) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355
samt till patientsäkerhetslagen (2010:659) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Det rör sig inte om ett överklagande i det skedet när en enskild vårdgivare överlämnar frågan till IVO.

 Det står inte uttryckligen om information till patienten eller till närstående som begärt att få ta del av journalen i bestämmelsen i 8 kap. 2 § patientdatalagen. I 3 kap. och 5 kap. patientlagen (2014:821) finns allmänna bestämmelser om information och delaktighet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821.

 Hoppas svaret gav vägledning i dina frågor, om inte, eller om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till Socialstyrelsen.

 Vänligen,

Camilla Strandberg
Jurist 

SOCIALSTYRELSEN
Rättsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsjuridik
106 30 Stockholm”


Min slutsats är alltså att det i juridisk mening inte handlar om ett överklagande och att det alltid är den private vårdgivaren som på egen hand ska överlämna frågan om utfående av patientjournalen till IVO. Mycket rimligt är då att den som begärt att få ut journalen informeras om att IVO fått frågan om utlämnande för prövning.

Hälsningar

Staffan