Till Frågor & svar

Följdfråga ang drogmisstanke- stänga av elev

13 december, 2008

Fråga:

Hej
Jag har läst ditt svar om hur gymnasieskolan ska hantera en elev som
vägrar lämna drogtest. Jag har en följdfråga på det.
Har skolan möjlighet att via skyddsombudet hindra/avstänga en elev
från farliga moment i undervisningen med hänvisning till positivt
drogtest alternativt vägran att lämna drogtest. En avstängning på detta
sätt via arbetsmiljöaspekten och att eleven riskerar att skada sig
själv eller andra om han/hon deltar i undervisning då den kan
misstänkas vara påverkad av narkotika. Det gäller endast undervisning
som är av praktisk natur, tex avseende de elever som jobbar med
elektricitet, svetsning, farliga maskiner, körlektioner avseende olika
fordon, storkök etc. Har skolan rätt att vägra låta eleven delta i
sådana moment om eleven lämnat positivt drogtest, eller vägrat lämna?
Vad krävs i så fall från skolans sida för att det ska vara juridiskt
hållbart?

Mvh
Kurator på en gymnasieskola


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej, mitt svar är detta:
När man på gymnasiet uppfattar att en elev är akut påverkad av droger inkl. alkohol på ett sådant sätt att han/hon är en risk eller fara för sig själv eller sin omgivning ska eleven naturligtvis inte delta i den verksamheten utan kan stängas av. Det kan som du skriver gälla elektricitet, svetsning, farliga maskiner och körlektioner men också hantering av andra farliga ämnen, t.ex. syror av olika slag vid en kemilektion. Säkerhetstänkandet måste vara väl utvecklat i skolan. Möjlighet finns då att hindra en elev att delta vid en lektion. Beslutet om detta ska i det akuta skedet tas av läraren och rektor ska därefter snabbt informeras. Man kan också begära att en elev som bedöms vara akut påverkad ska lämna skolområdet och i vissa fall kan polisanmälan göras.

Förutsättningen för att utan tidsbegränsning stänga av en elev i praktiska inslag är att eleven har visat sig uppenbarligen olämplig för viss praktik eller till viss arbetsplats förlagt lärande. Det är ett krav att olämpligheten ska vara uppenbar för att det ska kunna fattas beslut om avstängning och därför kan denna åtgärd endast komma i fråga i undantagsfall. Det kan exempelvis handla om en elev som går på en vårdutbildning och är narkotikamissbrukare och att denna elev inte bör få praktisera på ett sjukhus. En elev som blir avstängd från en utbildning med praktiska inslag, ska få stöd att fortsätta sin utbildning t.ex. på ett annat studieprogram eller fullfölja sin utbildning på annat sätt eller finna en annan sysselsättning. Bestämmelsen om avstängning från utbildning med praktiska inslag finns i SkolL 5 kap. 20 §.

Händelser av detta slag ska utredas och dokumenteras noga liksom eventuella disciplinära beslut, t.ex. en rektorsvarning eller avstängning. Och om eleven är under 18 år ska alltid hemmet kontaktas. Att anmälningsplikt i de här situationerna gäller till socialnämnden för elever under 18 år nämnde jag i mitt förra svar. För elever över 18 år kan anmälan göras av en skolmyndighet till socialtjänsten med stöd av generalklausulen i SekrL 10:27.

Staffan