Till Frågor & svar

Följdfråga ang kuratorers dokumentationsplikt

16 mars, 2010

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga angående dokumentation för skolkuratorer. Jag har sett i tidigare svar från dig att kuratorer inte har dokumentationsskyldighet förutom vid ärendehantering. Vad menas med detta? Ska kuratorn dokumentera om hen har stödjande samtal med en elev?
Mvh
Stina


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-20)

Hej Stina,
Här kommer ett svar på din fråga:
För en skolkurator finns möjlighet att i många sammanhang vid s.k. faktiskt handlande, t.ex. vid enkla stödsamtal med en elev, välja att dokumentera för minnet eller att inte dokumentera alls. Om dessa anteckningar förvaras kortare tid så länge som samtalen pågår och en tid därefter så kan de därefter rensas/förstöras. Skulle ett samtal däremot kunna medföra att ett ärende behöver inledas så finns en dokumentationsskyldighet enligt förvaltningslagen.

Vad menas då med ett ärende? Ärendehandläggning är hela den procedur som inleds med att ett ärende anhängiggörs och slutar med att det avgörs. Vid ärendehandläggning är meningen alltså att ett beslut senare ska fattas, utifrån vad en elev eller vårdnadshavare begär eller utifrån vad någon på skolan (kanske kuratorn) själv upptäcker.

Ett konkret exempel skulle kunna vara följande: En kurator har ett samtal med elev och/eller vårdnadshavarna om elevens/barnets situation. Kuratorn antecknar för minnet och eleven/familjen återkommer till ett par ytterligare samtal. Vid det avslutande samtalet framkommer ett tydligt stödbehov hos eleven eller kanske en uppfattning hos vårdnadshavarna om att deras barn utätts för kränkningar på skolan. Därmed anhängiggörs i båda fallen ett ärende, eftersom skolan är skyldig att utreda och besluta i stödsammanhang respektive aktivt ingripa mot diskriminering och kränkande behandling.

Nu måste kuratorn ta kontakt med skolledningen om vad som framkommit och dessutom bifoga den dokumentation som är av betydelse i sammanhanget. Har ingen dokumentation förts vid samtalen ska kuratorn anteckna viktiga omständigheter som framkommit vid samtalen, av värde för ärendet.

Staffan