Till Frågor & svar

Följdfråga – är en psykologutredningdet en handling inom hälso- och sjukvården?

29 oktober, 2012

Fråga:

Tack för svar på min förra fråga.
Då blir min nästa fråga följande:
Regeringen beslutade vid ett sammanträde 19970828 under rubriken Vissa gruppers tillhörighet till hälso- och sjukvården” Dnr S94/4409/S( delvis) Dnr S/96/5940/S (delvis) Socialdepartementet.

På sidan 2 i beslutet sägs: Rättsläget måste tolkas på så sätt att legitimerade psykologer alltid räknas som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn enligt hälso- och sjukvården….

I det ”paketet” måste väl ändå även sekretessen ingå? Om inte hade väl regeringen skrivit något om det i sitt beslut, eller hur?

Problemet här är att detta beslut aldrig skickades till kommunerna. Jag har rotat i många arkiv. De har aldrig blivit informerade så någonstans på vägen har regeringsbeslutet ”förvanskats” till att bättre passa skolans rektor.

Mina psykologutredningar måste av nödvändighet innehålla en del känsliga uppgifter eftersom jag måste remittera elever. Jag är förbjuden att sätta diagnos. Men psykologutredningarna delas nu ut till rektorer, som i sin tur delar ut den till andra på skolan, utan föräldrars vetskap,trots att ansvarig pedagog i elevhälsan får en sammanfattning av mig som konsultpsykolog. De får en sammanfattning, där det privata är borttaget. Ändå så ska psykologutredningen i sin helhet, med känslig information delas ut. Och det är även bestämt i denna elevhälsa, som inte har några fasta anställda psykologer (man har inte det för psykologer är så krångliga) att detta får ske utan föräldrarnas vetskap. Det är specialpedagogerna i elevhälsan som tar emot remissvaren som psykologkonsulten skriver. Sedan ringer specialpedagogen till rektor och talar om vad t ex BUP säger i sitt remissvar. Jag informerar numera föräldrar om att det är så här det går till, och de blir rasande och förtvivlade och ångrar vad de har sagt. Jag borde ha informerat dem först! och det är så sant som det är sagt. En förälder sa: Då kommer jag aldrig mer att säga något och jag förbjuder dig att skriva om det jag nu har sagt till dig om min förfärliga förlossning som ledde till syrebrist hos barnet.
Mina psykologutredningarna kommer inte att innehålla mer än en slutkläm, hädanefter. Remitterar jag dem till BUP så får föräldrarna dra sin historia igen och igen, istället för att i psykologutredningen ta del av min erfarenhet.
Rektorer och aktuella lärare är alltid inbjudna till delgivning av psykologutredningen som jag har gjort. Jag går noga igenom den och ger förslag på vilket stöd eleven har. Så det är inte så att jag vill ”värpa ägg” Rektorerna kommer sällan, de vet ju att de behöver ju bara slå en ”pling” så har de utredningen på bordet.

Jag har försökt att ta reda på vem/vilka som ”förvanskade” regeringens beslut, ingen förstår, det finns inga beslut, det finns inga handlingar som hänvisar till detta regeringsbeslut eftersom det aldrig blev en offentlig handling i kommunerna. Beslutet är att legitimerade psykologer i skolan är hälso och sjukvårdspersonal vid t ex utredningar eller individuella samtal. Regeringen hade naturligtvis skrivit..”men de skall ha en annan sekretess…!”
Det här kommer att sprida sig bland föräldrar i denna lilla stad och så kommer de inte och barnen blir drabbade. Frågan är om det inte är dags att redovisa konsekvenserna för JO och KU.
Ewa


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej igen Ewa,
Lämnar ett kort svar denna gång eftersom jag tycker att mitt förra var ganska fullständigt, dessutom med hänvisning till helt färsk SOU- utredningstext.

Att en legitimerad psykolog som ”vårdar, behandlar eller undersöker en person” är journalföringspliktig och räknas som hälso- och sjukvårdspersonal är glasklart. Däremot ingår inte i något ”paket” att sekretessen regleras på samma sätt som för för hälso- och sjukvårdspersonal, d.v.s. i offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 25 kap. Skolpsykologens sekretess återfinns i 23 kap. OSL. Regeringens beslut handlade inte alls om sekretess utom om tillhörighet till hälso- och sjukvård. Man hade ingen anledning att uttala sig om sekretess. Och deras beslut har inte dolts på något sätt. Jag har haft det med i de senaste upplagorna av min sekretessbok och klargjort innebörden av beslutet.

Men det är inte tillåtet att sprida en psykologs patientjournal på det sätt som du beskriver i din senaste fråga. Detta framgår av patientdatalagen 4:1. En sammanfattning av resultatet av en undersökning är oftast tillräcklig, men om sammanfattningen ska lämnas till en pedagog eller till en rektor eller någon annan är en öppen fråga. Det beror helt på vem som i ett visst läge har behov av uppgiften.
Som bestämd huvudregel är det också psykologen som själv ska avgöra vem som ska ta del av innehållet i journalen, t.ex. en sammanfattning av ett resultat av en undersökning. En förman/chef kan visserligen strikt juridiskt beordra en psykolog att lämna ut uppgifter men den rätten måste användas med gott omdöme. Ingenting hindrar att du som skolpsykolog i t.ex. en inlaga till Socialstyrelsen eller, vid en skolmyndighet också till JO, ber om ett beslut eller uttalande i själva sakfrågan om vad som är lagligt. Det är inte rimligt att en psykolog accepterar att journaluppgifter sprids på ett olagligt eller olämpligt sätt till olika befattningshavare på en skola. Ställ alltså själv en rak fråga till SoS eller JO!

Jagkan tillägga att frågan om skolpsykologers sekretess och eventuellt behov av förändring noga har behandlats i SOU 2011:58 ”Skolans dokument”, kap. 11. Den utredningen är förtfarande aktuell.

Hälsningar från Staffan