Till Frågor & svar

Följdfråga – Föräldrakontakt vid elevkontakt. Om föräldrar är oense- vad gäller då?

13 januari, 2011

Fråga:

Jag ser din senaste besvarade fråga men jag har hamnat i en knivig sits där en elev på 10 år vill prata med mig. Föräldrarna är separerade och båda är vårdnadshavare. En av föräldrarna ger sitt samtycke men den andre vägrar. Vad har jag för möjlighet att träffa eleven ändå? Räcker det med att jag dokumenterar mitt beslut att träffa eleven och på så vis ”kör över” föräldern? Frågan gäller inte övergrepp, misshandel eller liknande med någon skyddsaspekt efter vad som framkommit i samtal med föräldern som ger sitt samtycke.
A


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej A

När en elev bara är 10 år fordras båda vårdnadshavarnas samtycke vid ett kuratorssamtal. Skulle alltså barnet ensamt komma till dig för ett samtal kan du inte ha ett sådant samtal i känsliga angelägenheter som rör barnet ifall en av vårdnadshavarna bestämt motsätter sig samtalet.

Skulle en vårdnadshavare komma till kurator för ett samtal om barnet bedömer jag att det är möjligt att ha samtalet men det som framkommer av betydelse för den andre vårdnadshavaren måste meddelas denne. Detta ska klargöras innan samtalet påbörjas.

Sammantaget bedömer jag alltså detta som ett fall där ett ensamt samtal med barnet inte är möjligt p.g.a. vårdnadshavarnas olika uppfattningar. Hade barnet varit i mognadsålder över 12 år hade barnet kunnat samtala med dig utan något vårdnadshavarsamtycke. Då hade omständigheter av betydelse som framkommit i samtalet behöva meddelas dem båda.

Hälsningar från Staffan