Till Frågor & svar

Följdfråga- gäller generalklausulen i friskola?

25 september, 2012

Fråga:

Min fråga vill jag ställa till Staffan Olsson. Det är en följdfråga till en fråga som du besvarade i maj 2012 och den gällde en drogpåverkad elev i friskola. I ett av styckena till ditt svar så finns följande formulering:

”När en elev använder droger frekvent ska förstås en anmälan göras till socialnämnden. Detta kan en kommunal skola göra med stöd av generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagens 10 kap 27 § och socialnämnden kan utreda i vissa fall, trots att anmälningsplikten bara sträcker sig fram till dess att eleven fyller 18 år. Vid en friskola får ni inte använda generalklausulen, vilket gör att det inte finns någon laglig möjlighet att anmäla från er till socialnämnden, men de är ju redan i ert fall informerade.”

Min fråga gäller: Hur kommer det sig att friskolor ej får använda sig av generalklauseln? Vilken lag styr detta? Vad händer om en friskola ändå anmäler genom generalklausulen?

Tacksam för svar!
Lotta -Skolkurator på en gymnasial friskola


Svar:

  (Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej Lotta,

De sekretessbrytande bestämmelserna för skolområdet finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Men den lagen gäller endast skolmyndigheter. Det betyder att det för friskolor eller fristående förskolor, vars tystnadsplikt finns i skollagen 29:14, inte är självklart att bestämmelserna, när sekretessen kan genombrytas, får tillämpas vid t.ex. en friskola.

Visserligen ska fristående verksamhet ta ledning av de sekretessbrytande regler som finns i OSL. Och vissa bestämmelser där, bl.a. samtycket, är ju en allmän rättsprincip som också kan tillämpas i privatlivet. Även polisanmälan kan göras på samma grund i fristående skolverksamhet som vid en skolmyndighet. Men vissa bestämmelser är specifika just för myndighetsområdet. Till dessa hör generalklausulen i OSL 10:27, som innebär att uppgifter som ligger under sekretess/tystnadsplikt, bara får röjas mellan myndigheter, inte från/till fristående verksamhet, när ”det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”.

Min förhoppning är att lagstiftaren ska överväga om denna bestämmelse även bör införas  i fristående skolverksamhet. Men idag får den inte tillämpas. Skulle personal använda den vid en friskola så kan det vara ett brott mot tystnadsplikten och leda till dagsböter eller fängelsestraff i extrema fall. Skulle brottet vara ringa är det straffbefriat. Möjligen skulle en anmälan till socialnämnden när eleven fyllt 18 år i ett sådant fall kunna ses som ett ringa brott men det är till syvende og sidst en sak för domstolen att avgöra. 

Hälsningar från Staffan

Här kan du läsa frågan ”Drogpåverkad elev i skolan”

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin