Till Frågor & svar

Föräldrakontakt vid elevkontakt- gäller olika regler för skolsköterskan och kuratorn?

16 december, 2010

Fråga:

Fråg 1
Enligt vilket lagrum måste jag som skolkurator informera vårdnadshavare att deras barn går i samtal hos kurator? Måste jag informera om allt vi har pratat om? ”

Fråga 2
Jag som skolkurator är ju skyldig att kontakta vårdnadshavare när jag har haft kontakt med en elev. Hur är det med skolsköterskan? Skolsköterskan på min skola har haft kontakt med en elev pga att eleven känner sig mobbad. Eleven mår väldigt dåligt psykiskt och går ofta till skolsköterskan. Är hon skyldig att informera vårdnadshavarna om att hon haft så pass mycket kontakt med eleven (nästan dagligen) eller är det tvärtom, dvs att hon rentav inte får kontakta vårdnadshavarna? Eleven vill nämligen inte att föräldrarna ska veta något. Jag känner mig väldigt orolig för elevens psykiska välbefinnande men eleven går hellre till skolsyster så det finns inte så mycket jag kan göra. Tacksam för svar!


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-06-26)

Hej,
Något bestämt och exakt lagrum finns inte att hänvisa till när det handlar om hemkontakt. Detta måste många gånger lösas utifrån klokt omdöme och med hänsyn tagen till flera olika omständigheter, t.ex. till barnets ålder och mognad och vad saken gäller.

Men i nya offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns i 12 kap 3 § en bestämmelse som kan vara till nytta i dessa sammanhang. Där sägs under rubriken ”Sekretess i förhållande till vårdnadshavare” att sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Det är själva utgångspunkten, d.v.s. inte ens en vårdnadshavare har någon självklar rätt till insyn i alla sammanhang i ett barns (0-17 år) förhållanden.

Men därefter lägger man till att sekretessen inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter. Detta betyder att en vårdnadshavare ska ges insyn i barnets förhållanden när sådan insyn fordras för att vårdnadshavaren ska kunna fullgöra sina förpliktelser just som ansvarig för sitt barn. Detta ansvar tunnas förstås ut med åren, ju äldre barnet blir. Men en bedömning av vad t.ex. en kurator eller sköterska ska lämna ut ska göras ända upp till 18-årsdagen. Vid 18 år slår sekretessen till.

Jag kan också nämna att bestämmelsen i OSL 12:3 innehåller en skrivning om att vårdnadshavarens rätt till insyn inte gäller om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Skulle alltså en vårdnadshavare svårt trakassera eller på annat sätt skada sitt barn allvarligt om information lämnas om barnet, så kan denna information undanhållas vårdnadshavaren.

I det fall som nämns i frågan berättar en flicka (åldern framgår inte) för skolsköterskan att hon mobbas och hon mår väldigt dåligt psykiskt. Här har ju skolan, även skolsköterskan, enligt skollagen en skyldighet att ingripa genom att utreda mobbningen, som är en kränkande behandling. Mycket talar alltså för att skolsköterskan ska kontakta hemmet oavsett flickans ålder, inte minst med tanke på att hon dessutom mår mycket dåligt. Och glöm inte heller bort anmälningsplikten till socialnämnden, den kan också aktualiseras i ett fall som detta.

Avslutningsvis kan jag säga att JO vid flera tillfällen har uttalat att en vårdnadshavare som huvudregel har rätt till insyn i vad ett barn under 12 års mognadsålder talar om med en befattningshavare i skolan. Ett så ungt barn får inte heller ha samtal med en kurator om vårdnadshavaren motsätter sig detta. När eleven är över 12 års mognadsålder har JO sagt att ett barn kan samtala med t.ex. en kurator utan godkännande från en vårdnadshavare men att kuratorn på önskemål av vårdnadshavaren ändå måste nämna att ett samtal har ägt rum. Här kan jag än en gång poängtera att innehållet i samtalet bara behöver röjas om OSL 12:3 aktualiseras, d.v.s. att vårdnadshavaren behöver information om innehållet i samtalet för att kunna ta sitt ansvar enligt föräldrabalkens regler.

Det du skriver i frågan, att ”Jag som skolkurator är ju skyldig att kontakta vårdnadshavare när jag har haft kontakt med en elev”, stämmer alltså bara när eleven är under 12 års mognadsålder eller när ett barn över den åldern talar med dig om sådant som vårdnadshavaren måste ha kännedom om utifrån föräldrabalkens regler. I alla andra fall kan du samtala med oftast tonåriga elever utan redovisningsskyldighet till en vårdnadshavare.

Jag kan slutligen tillägga att jag skriver mycket utförligt om allt detta i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2019.

Hälsningar från Staffan