Till Frågor & svar

Förfogar vårdnadshavare var och en för sig över sekretessen som rör deras barns förhållanden?

5 september, 2016

Fråga:

Hej!
Jag undrar om vårdnadshavare, var och en för sig, förfogar över sekretessen som rör deras barns förhållanden, och om detta innebär att jag, som jobbar för elevhälsan, kan lämna ut information som rör barnet med endast den ena förälderns samtycke. Sen undrar jag om det räcker med ett muntligt samtycke.
/Skolkurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej!
Frågan om vem eller vilka som behöver samtycka vid utlämnande av information om en elev i skolan är inte helt enkel. I kap. 5 och 7 i min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, behandlar jag din fråga. I vissa fall är det möjligt för ett tonårigt barn självt att samtycka i frågor som inte alls kräver vårdnadshavarnas insyn och ansvar utifrån bestämmelserna i föräldrabalkens sjätte kapitel. En kurator kan i många fall ha samtal med en skolelev, dock inte i låga åldrar, utan att vårdnadshavarna behöver informeras om samtalets innehåll.  Skulle samtalet vara av betydelse för vårdnadshavarna för att de ska kunna ta ansvar för sitt barn ska de båda som absolut huvudregel informeras. Undantag gäller då det finns en risk för betydande men för barnet om information skulle lämnas. Allt detta framgår av offentlighets- och sekretesslagen 12:3.

JO har åtskilliga gånger uttalat sig om huruvida ett samtycke ska ges av en eller båda vårdnadshavarna. Några sådana exempel är frågan om ett barns stödboende inom socialtjänsten, om utfärdande av pass och om s.k. svininfluensevaccination, genomförd av en skolsköterska. I de förstnämnda fallen framgår av särskild lagstiftning att som huvudregel båda vårdnadshavarna ska samtycka. I det sistnämnda fallen uttalade JO att den ena vårdnadshavarens samtycke kan räcka, om inte sköterskan bedömde att vårdnadshavarna kunde ha olika uppfattning i frågan om vaccinering. ¨

JO uttalade bl.a. i ett av dessa ärenden, om utfärdande av pass för ett barn, följande:
”En av den svenska familjerättens grundläggande tankar är att föräldrar i så stor utsträckning som möjligt skall ha gemensam vårdnad om sina barn. Detta innebär bl.a. att båda föräldrarna har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att dess olika behov blir tillgodosedda (se 6 kap. 2 § föräldrabalken). Vid gemensam vårdnad har vidare vårdnadshavarna rätt och skyldighet att tillsammans bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (se 6 kap. 11 § jämförd med 13 § föräldrabalken).” 

JO har också uttalat sig om att båda vårdnadshavarna måste samtycka i frågor som gäller barnets skolgång, d.v.s. i vilken skola barnet ska gå.
JO: ” …. Beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får dock inte fattas av den ena vårdnadshavaren ensam, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Bestämmelsen i 6 kap. 13 § föräldrabalken skall inte tolkas så att båda föräldrarna, även om ingen är direkt förhindrad, skall behöva delta i alla vardagliga avgöranden. Om föräldrarna inte sammanbor måste med nödvändighet den förälder som har barnet hos sig fatta de flesta beslut som rör den dagliga omsorgen. I förarbetena till lagstiftningen uttalades att till den dagliga omsorgen hör frågor om bl.a. barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet skall tillbringa sin fritid. Däremot undantogs beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. frågor som rör barnets skolgång och bosättning.”

 Många gånger kan, som svar på din fråga, ett samtycke från en vårdnadshavare vara tillräckligt, om inte informationen är av den arten att båda vårdnadshavarnas ansvar, och därmed insyns- och beslutsrätt, aktualiseras.  Och det är oftast tillräckligt med ett muntligt samtycke men vid ärendehandläggning och vid journalföring ska ett samtycke dokumenteras. Inget hindrar att det dokumenteras även i andra fall.

Hälsningar från Staffan