Till Frågor & svar

Fråga en kollega om råd angående en elev

20 januari, 2015

Fråga:

Hej Staffan!

Jag arbetar som skolsköterska i en kommun. Som du vet så arbetar vi skolsköterskor väldigt ensamma och behöver ibland konsultera varandra.

Elevhälsan fungerar ju som en central elevhälsa där vi skolsköterskor är en yrkesgrupp. Ibland kommer det upp lite frågor kring sekretess oss emellan.

Det fallet jag vill fråga dig om gäller att jag som skolsköterska kan ha ett elevärende som jag behöver diskutera med en kollega som sitter på annan skola. Vi har PMO som journalsystem och vi kan gå in på varandras skolor som vi behöver bland annat när vi vaccinerar. Om eleverna flyttar till skola inom samma enhet skickar vi dessa emellan.

Här finns en del bestämmelser som jag inte hade på mina tidigare skolor då jag arbetade i en annan kommun med samma journalsystem. Som exempel kan jag nämna att jag kan ha en elev där jag behöver visa tillväxtkurvor då det till exempel kan vara oro för anorexi och fråga min kollega om denna vill titta i journalen och ge sin syn på saken. Här har de bestämt att vi inte får göra så enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Stämmer detta?

Där jag arbetade tidigare kunde jag ringa en kollega och be vederbörande ta upp elevens journal och ge sin åsikt.

Det kan ibland vara svårt att träffas på plats och diskutera eftersom det kan vara långt mellan skolorna och underlättar om vi kan hjälpa varandra på det sättet.

När man arbetar i slutenvården visar man ju journaler för varandra då man behöver diskutera eller samverka. Skillnaden är att båda är på plats. Inom skolhälsovården är det inte lika enkelt.

Jag tänker att dessa tillfällen även är ett bra sätt att lära och utveckla arbetet i samarbete med varandra.

Med vänlig hälsning
Helena


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-24)

Hej Helena,

Det är en viktig fråga du tar upp. Den handlar om i vilken utsträckning två skolsköterskor vid samma skolmyndighet får ta del av varandras journaluppgifter. Det finns ju alltid en möjlighet att, vid sin skola/skolmyndighet, avidentifierat dryfta en fråga om en patients hälsa med någon annan. Skulle däremot namngivna uppgifter röjas finns det bestämda regler för när någon annan än du får ta del av patientuppgifter.

Den bestämmelse som infördes i den nuvarande patientadatalagen (PDL) och som reglerar insynsrätten finns i kap 4 § 1. Där sägs att ”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.”

I slutenvården är oftast många anställda på en arbetsplats inblandade och delaktiga i en patients vård och behandling. I elevhälsan i en kommun är oftast en skolsköterska ensam inblandad. Vid en elevs skolbyte vid samma skolmyndighet kan dock en skolsköterska vid den nya skolan ha behov av att ställa frågor till tidigare sköterska, frågor som denne självklart kan besvara. Då kan de båda sägas ha ett tydligt behov av att gemensamt delta i patientens vård.

Någon sekretess i lagens mening gäller inte mellan elevhälsans medicinska insatser i en kommun, inte ens i det fall elevhälsa bedrivs i flera skol- eller utbildningsnämnder. Men etiska frågor om lämplighet är väsentliga och därför ska patienters namn endast nämnas skolsköterskor emellan när de har en gemensam medicinsk uppgift kopplad till patienten.

Min bedömning är alltså, med stöd av PDL 4:1, att den kollega, som inte är inblandad i patientens vård eller behandling, inte ska logga in i den patientens journal eller ens muntligt nämnas för annan sköterska med namn. I stället kan du som sagt avidentifierat beskriva patientens förhållanden och söka stöd av en kollega den vägen.

Hälsningar från Staffan