Till Frågor & svar

Fråga om Studiehandledning

13 maj, 2019

Fråga:

Hej,
i vår kommun finns en regel om att alla nyanlända elever får 2 h studiehandledning under de 4 år som de räknas som nyanlända. Om det inte räcker så kan man ansöka om mer, men då kräver enheten som ansvarar för studiehandledningen att åtgärdsprogram upprättas! Kan du förklara hur man kan tänka kring studiehandledning som extra anpassning och särskilt stöd?

Hälsningar
Annica


Svar:

Hej Annica,
ja det är vanligt att många undrar över studiehandledning. Studiehandledning kan räknas som extra anpassning, särskilt stöd eller som en insats för nyanlända beroende på olika faktorer som jag förtydligar här under.

Extra anpassning
om eleven endast behöver studiehandledningen under en kortare tidsperiod t.ex. några månader eller i form av enstaka insatser. Det är samma tolkning som när det t.ex. gäller specialpedagogiska insatser under kortare tid/enstaka insatser. 
 
Särskilt stöd
om eleven är i behov av studiehandledning på modersmålet några lektioner i veckan under en längre tid t.ex. flera terminer. Det är samma tolkning som när det t.ex. gäller mer regelbundna och/eller varaktiga specialpedagogiska insatser.
 
Det skiljer sig mellan elevernas förutsättningar vilket den inledande bedömningen av elevens generella kunskaper och förutsättningar ofta synliggör. Vissa kan ha en god skolbakgrund av hög kvalitet från hemlandet, visar tecken på att ha goda förutsättningar i lärandet samt verkar må psykiskt väl. Här kan utredningen om elevens behov av särskilt stöd göras kort och enkel. Studiehandledningen som kommer ges under en längre period dokumenteras i åtgärdsprogrammet.
 
Andra elever kanske anländer i årskurs 6, har bristfällig skolbakgrund, har en ensamstående förälder som är analfabet och/eller har varit med om en traumatisk flykt som gör att eleven har svårt att såväl sova som att fungera väl kognitivt. Här behövs en mer grundlig utredning av elevens behov av särskilt stöd. Kanske framkommer det att eleven utöver studiehandledning även är i behov av regelbundna
stödsamtal och/eller mycket vuxenstöd på lektionerna, vilket dokumenteras i åtgärdsprogrammet.
 
I de fall undervisningen i studiehandledning innebär att eleven går miste om andra ämnens lektioner kan det vara viktigt att i åtgärdsprogrammet under punkten ”åtgärder” även belysa hur skolan kommer att tillgodose elevens garanterade undervisningstimmar i dessa ämnen.
 
Insatser för nyanlända
Förutom begreppen extra anpassningar och särskilt stöd finns också begreppet insatser för nyanlända elever. Dessa insatser räknas varken som extra anpassningar eller som särskilt stöd. Insatser för nyanlända som kan erbjudas är 

  • Delvis placering i förberedelseklass under maximalt två år
    Prioriterad timplan under maximalt ett år. Då omfördelas undervisningstiden så eleven får mer tid i ämnet svenska som andraspråk/svenska 
  • Språkintroduktion i gymnasieskolan
  • Sedan lagändringen juli 2018 räknas även studiehandledning på högstadiet in bland dessa insatser för nyanlända. Det gäller dock endast de elever som påbörjar sin svenska skolgång först i högstadiet. 

Lagändringen (3 kap 12i§) kom till för att regeringen bedömde att de allra flesta nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i högstadiet behöver studiehandledning på modersmålet under längre tid och i sådan omfattning att det tidigare har motsvarat särskilt stöd. För att minska skolornas administrativa börda ändrades bestämmelsen så att studiehandledning för nyanlända, som påbörjar skolan först i högstadiet, inte längre räknas som särskilt stöd dvs utredning om elevs behov av särskilt stöd och
åtgärdsprogram behöver inte utarbetas för dessa elever. Studiehandledning för dessa nyanlända inom högstadiet räknas nu i stället som mer ordinära åtgärder och ses som en del av introduktionen till den svenska skolan.
 
Jag vill tillägga att jag möter huvudmän som ibland har fattat generella beslut utifrån antal timmar per vecka och/eller utifrån varaktighet (en termin – ett år – fyra år). Jag kan förstå resonemanget pga. att vissa skolor annars får en extrem  dokumentationsbörda, men det är inte förenligt med våra nuvarande styrdokument. Jag vet inte om så är fallet hos er eller om rektor beslutar utifrån den enskilda elevens
behov, så som det bör vara.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman