Till Frågor & svar

Sekretess

Frågor utifrån din bok "Sekretess och anmälningsplikt…"

8 april, 2021

Fråga:

Hej Staffan
Jag sitter just nu och läser din bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” (mitt ex 2011) för att hitta svar på mina funderingar kring sekretess efter diskussioner på skolan där jag arbetar. Jag ställer vissa frågor som jag hoppas kunna få förtydligade i.
Vi är en stor skola med F-9 där EHT är uppdelat på de tre stadierna med olika biträdande rektorer som håller i EHT för varje stadie. Ibland upplever jag att vi är väl frikostiga med information av onödigt slag under dessa möten. I en sådan diskussion så poängterade jag att vi kuratorer har sekretess gentemot övrig personal om uppgiften kan vara menlig för en elev eller de närstående. Skolsköterskan var överens med mig och menade att hen och skolläkaren faller under särskild sekretess och inte har någon uppgiftsskyldighet alls gentemot rektor i de flesta frågor (detta är supertydligt i boken). Jag tror mig ha läst någonstans tidigare att jag som kurator har ”uppgiftsskyldighet” gentemot rektor (dvs huvudrektor, ej biträdande) men jag kan inte hitta detta någonstans och vet inte om/var jag läst det tidigare. På sid 153 skriver du att en chef, oftast rektor, har rätt att ta del av uppgifter från sin personal samt beordra dem att delge denna till annan berörd personal t.ex. mentor. I ett exempel som följer på sidan därpå har en kurator fått kännedom om en elev som blivit utsatt för övergrepp och där konstaterar du att hen har ett dilemma att ta ställning till men att kuratorn INTE har någon skyldighet att delge rektorn informationen.

Mina frågor blir således:
1. Finns det något som heter uppgiftsskyldighet och vilka uppgifter omfattar den i så fall och till vem?
2. Biträdande rektor som håller i EHT hos oss (jag upplever det som fel att huvudrektor mycket sällan deltar) hävdar att hen har rätt att få all info från oss och när jag säger att det inte stämmer samt att den enda jag i så fall behöver delge viss information till är huvudrektor, hävdar hen att huvudrektor kan ”delegera” detta så att jag måste delge hen istället. Vad stämmer här? Känns helt orimligt att påstå detta enligt mig.
3. Jag har resonerat som så här ungefär – att orosanmälningar jag gör delger jag huvudrektor. Moraliska frågor som i ditt exempel i boken delger jag ingen men har ibland delgett huvudrektor om jag upplever att jag behöver ett bollplank. Detta har jag då gjort i tron om att det är ok att jag gör detta då jag läst att jag har uppgiftsskyldighet mot huvudrektor och att jag kan luta mig på den sekretessmässigt. Vad stämmer här?

Jag har försökt formulera mig så tydligt som möjligt men det känns ändå som att jag kanske rörde till det.

Tacksam för svar!
Boken är mkt hjälpsam och bra!

B, kurator


Svar:

Hej B, 
Trevligt att du gillar boken och att den är till hjälp. Kan dock tipsa dig om att jag har skrivit tre nya upplagor efter den du har läst och mycket har hänt sedan dess så skaffa gärna en nyare upplaga till skolan!!
Svar kommer här på dina frågor men innan dess vill jag tydliggöra att kurator inte har tystnadsplikt och sekretess gentemot lärare, rektor, biträdande rektor eller de flesta andra i skolan. Sekretess/Tystnadsplikt gäller endast till/från EMI, i övrigt handlar det om etiska bedömningar när uppgifter röjs till andra befattningshavare i skolan. 

  1. Någon allmän uppgiftsskyldighet finns inte i skolan mellan olika befattningshavare. Skulle en kurator ha kännedom om t.ex. en kränkning av en elev eller en elevs tydliga stödbehov är det dock på gränsen till tjänstefel att inte upplysa någon chef om detta. En anställd i skolan är dock skyldig att informera sin ”förman” om det som förmannen BEGÄR att få veta. Jag förutsätter då att informationen verkligen behövs. I elevhälsan kan också uppgifter behöva delges andra när en befattningshavare där bedömer att frågan behöver lyftas. Den enda sekretessbedömning man då behöver tänka på är gränsen- åt båda håll- mellan EMI och övrig skola. Den gränsen passeras bäst från EMI-hållet via samtycke och från andra hållet likaledes via samtycke eller, vid en skolmyndighet, med stöd av generalklausulen i OSL 10:27. Läs mer om den i min bok eller i tidigare svar här på Elevhälsan.
  2. Det finns ingen gräns av tystnadsplikt/sekretess mellan tre enheter/stadier vid samma skola eller ens under samma skolnämnd i kommunen. Tre biträdande rektorer kan öppet och vid behov samtala med varandra om enskilda elever. På en förfrågan från en biträdande rektor till dig är det rimligt att du lämnar denne de uppgifter hen behöver. Begreppet förman/chef ska inte tolkas strikt utan varje biträdande rektors uppdrag och arbetsuppgifter bör avgöra vad du lämnar. Beordringsrätten är att se som en yttersta möjlighet för en chef att få begärd information, men i praktiken ska det rimligen vara andra skäl som styr vad en kurator lämnar till en chef, nämligen  elevens behov. Hamnar man i ständiga frågor om beordringsrätt så fungerar nog inte den skolan särskilt bra arbetsmiljömässigt. I det exempel i boken du hänvisar till kände inte rektor till flickans svåra situation och kunde därför inte beordra. Det förklarar mina till synes olika bedömningar.
    Jag kan lägga till att  den nya skollagen ger rektor stor rätt att delegera ansvar till andra på skolan. Jag bedömer alltså att en rektor i yttersta fall kan beordra dig att lämna information till en biträdande rektor/enhetschef i stället för till rektor själv. Den möjligheten skriver jag också om på den sida i boken du hänvisar till.
  3. En rektor kan numera låta någon annan än hen själv leda konferenser. Inga konferenser är idag tvingande i skollagen utan man kan ”uppfinna” sina egna. I tidigare skollag var rektor skyldig leda EVK men den konferensen är numera borta. Skulle en biträdande rektor leda en konferens ska du som kurator utgå ifrån att du kan och ska lämna all viktig information till denne på samma sätt som om det vore rektor som ledde. Det kan också vara rimligt att informera en biträdande rektor om anmälningar till socialnämnden inom sitt stadieområde eller om elevers stödbehov. Men viktigt är att detta inte leder till att elever ”glöms bort” utan vid behov  av bitrådande rektor eller av dig förs vidare till rektor.. Det är ju till rektor som anmälningar om kränkningar ska göras  och rektor har även ett huvudansvar för att elevers behov av  särskilt stöd utreds.

Jag får en känsla av att ni på er skola inte tydligt nog har beskrivit de arbetsuppgifter som åvilar rektor respektive de biträdande rektorerna. Görs tjänstebefattningar tydliga till sitt innehåll är det lättare för personalen att se vem man i en aktuell situation bör samtala med eller lämna uppgifter till. 
Avslutningsvis kan jag tillägga att det vid en stor skola med olika stadier är rimligt att en rektor avlastar sig ansvar i förhållande till annan personal vid skolan, t.ex. biträdande rektor. Vad du som kurator eller t.ex. en lärare säger till andra, även chefer på olika nivåer, handlar om etikbedömningar. Den etikens innehåll behöver dryftas emellanåt, annars gör kurator, läraren och rektorer m.fl. sina egna och helt olika värderingar av etikbegreppet.

Hälsningar från
Staffan

14 september 2023

Medicinsk elevhälsa Nils Lundin