Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Gäller sekretess eller inte i utredningen av elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram?

21 november, 2023

Fråga:

Hej,

Hej,

I din föreläsningsfilm om ”Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” säger du att åtgärdsprogrammet inte är sekretessbelagt. Men kan man inte sekretessbelägga vissa känsliga delar?
Sen undrar jag hur det förhåller sig med en utredning om särskilt stöd och sekretess; Är det samma bestämmelser som i åtgärdsprogrammet?

Med vänlig hälsning
Stefan


Svar:

Hej Stefan,

och tack för din fråga. Jag väljer här att bara klistra in texten från sidan 11 i Skolverkets kommentarer till de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.


”De utredningar och åtgärdsprogram som utarbetas i kommunala och statliga skolor blir allmänna handlingar när de är färdigställda. Detta är viktigt att ha i åtanke vid dokumentationen av utredningar och åtgärdsprogram eftersom alla, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av allmänna handlingar med de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Utredningar och åtgärdsprogram måste därför upprättas på ett sådant sätt att de tar hänsyn till elevens integritet, men ändå uppfyller kraven enligt skollagen. Uppgifter i utredningar skyddas i många fall av lagstiftningen om sekretess. Innan skolan lämnar ut en utredning eller andra handlingar måste det därför alltid göras en sekretessprövning för att undersöka om hela handlingen, eller delar av den, kan lämnas ut. Om skolan har låtit göra medicinska, psykologiska eller sociala utredningar i ärendet är uppgifterna vanligen sådana att de ska beläggas med sekretess.

Eftersom åtgärdsprogram utgör ett beslut faller åtgärdsprogram utanför det sekretessreglerade området. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen. Handlingar hos en fristående skola är därmed inte allmänna handlingar och skolan är inte skyldig att lämna ut handlingar på begäran. I fristående skolor gäller inte heller sekretessbestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Däremot finns det bestämmelser i skollagen som handlar om tystnadsplikt vid enskilt bedrivna skolor och de bestämmelserna är avsedda att ge samma skydd för vissa uppgifter. De flesta skolor använder IT-stöd för att dokumentera utredningar och åtgärdsprogram. Då måste hanteringen av personuppgifter följa reglerna i bland annat EU:s dataskyddsförordning (GDPR).”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!