Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Gäller sekretess mellan förskola och skola?

14 april, 2023

Fråga:

Hej,

Jag har en fråga som rör sekretess mellan myndigheter. I OSL kap 8 § 2 sägs att  vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter  i 1 §, … gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Det har under en tid varit diskussioner kring hur man ska se på detta inom de olika förskole- och skolverksamheterna men jag finner inget om vad som verkligen gäller. Elevhälsans medicinska verksamhet (EMI) är ju en självständig verksamhetsgren inom en myndighet, men vad gäller för förskola och F-klass? Har man öppnat upp för sekretessen till förmån för samverkan och barnets bästa än inom dessa verksamhetsområden?

Hälsningar C

Svar:

Hej C,

den fråga du ställer finns det än idag inget tydligt svar på trots att stora sekretessutredningar, bl.a. för skolan, har gjorts de senaste 20 åren. Fram till slutet av 90-talet gällde samma sekretess för förskolan som för socialtjänsten men därefter blev förskolan sekretessmässigt en del av utbildningsväsendet. 

För att en verksamhetgren inom en myndighet ska vara självständig gentemot andra verksamhetsgrenar fordras att den verksamhet som bedrivs där ska ha en självständig ställning i olika hänseenden. till andra verksamheter inom myndigheten. Det kan t.ex. handla om ett helt annat slag av verksamhet, olika sekretessparagrafer, egen ekonomisk självständig ställning och eget chefskap. När man avgör detta ska dock en sammantagen bedömning göras, vilket kan vara mycket svårt. När sekretesslagen tillkom 1981 påpekade många remissinstanser och sakkunniga att det skulle bli svårt att avgöra vad en självständig verksamhetsgren var, ett argument som bemöttes med att det inte gick att exakt utpeka vilka verksamheter som hos alla myndigheter kunde sägas vara självständiga. 

Utredningen SOU 2003:99 Ny sekretesslag skriver i avsnittet ”Sekretessgränserna inom och mellan  myndigheter” på s. 250 följande (jag har ändrat benämningar av verksamheter utifrån vad som idag gäller):

”När det gäller förskolan i förhållande till förskoleklass/skola/fritidshem anses rättsläget vara osäkert. Svenska kommunförbundet (numera SKR) har gjort bedömningen att dessa verksamheter
utgör olika verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening och att sekretess därför råder mellan dem. I kommentaren till sekretesslagen anges dock att ”om förskolan och förskoleklassen organisatoriskt inte utgör en egen verksamhetsgren inom en skolmyndighet torde ingen sekretess gälla mellan nämnda verksamheter och grundskoleverksamheten.”

Man blir inte så mycket klokare av detta. Ingen klarhet har heller efter 2003 getts i denna fråga. Det finns alltså en otydlighet som ni i verksamheten och jag som författare får finna oss i. I min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola”, Studentlitteratur 2019 skriver jag: 

”Förskolan är möjligen en egen och självständig verksamhetsgren i skolan. Någon ledning härom i förarbetena till lagstiftningen ges dock inte och frågan har inte heller prövats juridiskt. Olika uppfattningar finns om förskolans ställning sekretessmässigt. Möjligen kan frågan om självständighet eller inte bero på hur förskolan är organiserad inom skolmyndigheten. På grund av det oklara rättsläget anbefalls tills vidare försiktighet när sekretessbelagd information  utan samtycke lämnas från förskolan till skolan i övrigt.” (s. 55)

Mitt råd är alltså att  i första hand söka samtycke när man i förskolan lämnar uppgifter till skolan som är skyddade av sekretess/tystnadsplikt. Vid en kommunal förskola finns dessutom en generalklausul i OSL 10:27 att emellanåt använda sig av då samtycke inte finns i uppenbart viktiga situationer. Mitt råd till utredare och lagstiftare skulle dessutom kunna vara att ge personal i förskolan tydligare ledning i hur lagstiftning ska tillämpas.

Jag kan slutligen, för säkerhets skull, nämna att förskoleklassen verksamhetsmässigt finns på samma sida som grundskolan och fritidshemmet.

Hälsningar

Staffan