Till Frågor & svar

Garantin för tidiga insatser i f-klassen

14 september, 2020

Fråga:

Hej!
Kan det vara så att elev i förskoleklass får vänta med assistent, resurspedagog till åk 1 för att allt ska prövas innan, tex stöd och stimulans i grupp, pedagogiska kartläggningar, extra anpassningar? Hur ser man egentligen på garantin för de tidiga insatserna här?


Svar:

Hej Catherine,
och tack för din fråga.

Bestämmelserna kring stödinsatser regleras i 3 kapitlet i skollagen. Där framkommer att garantin för tidiga stödinsatser också gäller i förskoleklassen. Även bestämmelserna om  extra anpassningar och särskilt stöd inbegriper förskoleklassen. 

Du undrar om en elev i förskoleklass ska få vänta med en assistent eller resurspedagog till årskurs 1. Det ska alltid vara elevens individuella behov som avgör detta, inte om eleven går i förskoleklass eller i årskurs 1. Generellt så bör vi försöka att förebygga och minimera svårigheter genom ledning och stimulans samt via extra anpassningar precis som du skriver. 

Om någon part ser indikationer på att eleven kan vara i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd ska detta anmälas till rektor och en utredning (kartläggning och pedagogisk bedömning) av elevens behov ska skyndsamt genomföras. Utredningen görs för att få en ökad förståelse för elevens hela skolsituation och behov. Elevens behov kan sedan tillgodoses genom olika lösningar/åtgärder som dokumenteras i åtgärdsprogram. 

Skolan bör alltid överväga mindre ingripande former av särskilda stödåtgärder innan en assistent eller resurspedagog sätts in. I de fall det finns skäl att möta upp elevens behov med en assistent eller resurspedagog, så är det en stor fördel om personalen kan få handledning. Via handledningen kan personalen få klarhet i hur de steg för steg kan stödja eleven att klara av fler och fler skolsituationen på ett adekvat sätt mer och mer självständigt. Detta är viktigt för elevens självförtroende och självkänsla. 

Som sagt var; garantin kring de tidiga stödinsatserna gäller även förskoleklassen och det ska alltid vara elevens individuella behov som avgör vilka insatser som ska sättas in. 

Läs gärna mer om bestämmelserna för tidiga stödinsatser på skolverkets webbplats.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman