Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Generella förmågor och färdigheter för årskurs 3 som påverkar måluppfyllelsen?

2 mars, 2023

Fråga:

Hej!

Jag har bara en liten fråga om varför det inte finns med en sammanställning över generella förmågor för årskurs 3 i dina e-böcker? De generella förmågorna och färdigheterna som du beskriver för årskurs 6 och 9 är så användbara. De är ett väldigt bra stöd när det kommer till utredningar, extra anpassningar och särskilt stöd och jag hade önskat att det fanns även för lågstadiet.

Är det något som kommer i framtida material?

Med vänlig hälsning Tina


Svar:

Hej Tina,

vad roligt att du upplever att de generella förmågorna är hjälpsamma vid extra anpassningar, samt vid utredningar och åtgärdsprogram. De generella förmågorna förekom inte lika frekvent i olika ämnen i kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr11. Detta var skälet till att jag inte har gjort en sådan sammanställning för lågstadiet utan enbart för årskurs 6 och 9. 

Nu i Lgr22 så är de till viss del även ändrade i årskurs 4-9 i kriterierna (de finns i en övergripande tabell i en bilaga i mina nyare versioner av e-böcker från 2022). Vissa förmågor som tidigare krävdes i kunskapskraven finns nu i stället enbart i kursplanens syfte eller i det centrala innehållet. Ibland när de finns kvar i de kriterier som ska bedömas så har texten ändrats till ”visa kunskaper om” eller ”visa förståelse för”. Nu har även kriterierna anpassats utifrån elevernas åldrar vilket innebär att eleverna i lågstadiet ska utveckla mer grundläggande kunskaper och färdigheter. Detta medför att jag inte kommer att göra en sammanställning för årskurs 3. Däremot kan ni mycket väl utgå från samma fem huvudrubriker redan från årskurs 3. De generella förmågorna och färdigheterna är fortsatt väldigt betydelsefulla för måluppfyllelse i många ämnen. Det kan dock vara en fördel att ni byter rubriken till ”Generella färdigheter och förmågor”. En färdighet är när eleven kan utföra något praktiskt i en verklig situation. Jämfört med färdigheter är förmågorna mycket mer stabila och varaktiga. Förmågor kan även inbegripa att eleven ska kunna tillämpa och även överföra kunskapen och färdigheten i flera olika situationer. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman