Till Frågor & svar

God man begär ut gamla handlingar från särskolan

14 oktober, 2019

Fråga:

God man till en 30-årig kvinna begär ut 20 år gamla handlingar/utredningar som ligger till grund för kvinnans inskrivning i särskolan. Den gode mannen hävdar att det är offentliga handlingar. Han kräver att få veta i vilken lagtext det går att läsa att utredningarna inte är offentliga handlingar. Hur ska man hantera en sån förfrågan?
Anneli


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Anneli,
Egentligen är det inte nödvändigt att ta ställning till om dessa handlingar är offentliga eller inte i det fall du efterfrågar.

För det första kan en god man, inom ramen för sitt uppdrag att företräda en person, få tillgång även till handlingar som kan vara hemliga.

Men eftersom en god mans uppdrag inte alltid är entydigt definierat kan den utlämnande myndigheten – i detta fall sannolikt stadsarkivet- ifrågasätta den gode mannens behov av dokumenten. Därför, för det andra, är den bästa lösningen att kvinnan själv ger ett skriftligt samtycke till att den gode mannen ska få ta del av inskrivningshandlingarna. 
Någon lagstiftning som direkt skyddar inskrivningshandlingar till särskolan finns inte idag. I slutet på 90-talet begärde jag och fick ut sådana handlingar. Numera finns dock en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen 21 kap.1 § som ibland används för avslag:  ”Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs”. Jag prövade 2014 frågan om att få ut ansökningshandlingar till specialskolan men fick inte tillgång till dem med hänvisning till just denna bestämmelse. 
Men, som sagt, i detta fall borde det vara enkelt att få ut de begärda handlingarna med samtycke från den kvinna det gäller. 

Hälsningar från Staffan