Till Frågor & svar

Grundskoleelevs utbildning inom grundsärskolan

22 oktober, 2017

Fråga:

Vi har en elev som har en autismdiagnos i kombination med språkstörning. En utredning inför skolstart visade att det inte var aktuellt för eleven att bli mottagen i grundsärskolan. Eleven gick årskurs 1 i en liten grupp på skolan med ett fåtal elever som gick där på heltid, samt hade några elever som var där några lektioner i veckan. Det var inget lyckat skolår för eleven, eleven fick återkommande känsloutbrott och hade svårt att trivas och saknade mening och sammanhang. Detta läsår går eleven i en liten grupp inom grundsärskolan, med 6 elever. Eleven läser efter grundskolans läroplan och klassen kallas för en samundervisnings-grupp. Eleven trivs utmärkt med strukturen och förutsägbarheten i klassen, närvaron har ökat och eleven är mycket gladare nu. Eleven har en
hemklass och står på klasslistan där. En lektion i veckan är eleven med i den stora klassen och har med mig som stöd. Eleven har mycket svårt att vara i den stora klassen med alla intryck men det går bra om jag hjälper eleven med alla uppgifter.

Vad skriver jag i ÅP, undervisning i samundervisningsupp? Får man kalla det för det? Vad bör vi tänka
på med tanke att eleven är normalbegåvad och går tillsammans med elever i grundsärskolan. På
fritids är eleven på ”vanligt fritids” vilket fungerar bra.

Hälsningar Mia.


Svar:

Hej Mia,
och tack för din fråga. 

Begreppet ”samundervisnings-grupp” finns inte i våra styrdokument och vi kan inte heller hitta det på
våra skolmyndigheters webbsidor. I Skolverkets stödmaterial ”Integrerade elever” står på sidan 8:

”Elever som får sin utbildning i en annan skolform än den de är mottagna i kallas i skollagen integrerad elev och beskrivs på följande sätt: En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan.”

Tyvärr nämns ingenting om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i stödmaterialet. Det är också mycket svårt att hitta någon skrivning om stödinsatser för integrerade elever i övriga styrdokument eller på våra skolmyndigheters webbsidor. 

Samtidigt är det tydligt att er elev (i likhet med flertalet elever som läser enligt grundskolans läroplan
men får sin utbildning inom grundsärskolan) är i behov av särskilt stöd. Därför är det precis som du
skriver viktigt att detta dokumenteras och noga följs upp inom ett åtgärdsprogram. Eftersom denna
åtgärd kan anses vara mycket ingripande krävs att berörda huvudmän är överens, samt att elevens
vårdnadshavare medger detta.  Det blir då viktigt att rektor står som ansvarig för åtgärden och den
regelbundna utvärderingen av åtgärden. 

Ett förslag på skrivning i åtgärdsprogrammet för er elev kan t.ex. vara:

Elevens behov av särskilt stöd 
NN är i behov av mycket struktur, förutsägbarhet samt begränsat antal intryck och elever att förhålla sig till. Eleven är i behov av mycket vuxenstöd för att kunna…

Åtgärd -inklusive omfattning i tid, ansvarig för åtgärden samt befattning  
a) Eleven får sin utbildning inom skolans grundsärskola, men läser enligt grundskolans läroplan.
Omfattning i tid: All skoltid förutom fritidshemstiden, samt förutom en lektion per vecka fram tills nästa utvärdering. 
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Rektor X Y 

b) Eleven får specialpedagogiskt stöd när eleven deltar med den stora hemklassen. 
Omfattning i tid: En lektion (60 min) per vecka fram tills nästa utvärdering.
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Specialpedagog Mia Z.

Du frågar också vad ni bör tänka på med tanke att eleven är normalbegåvad och går tillsammans med
elever i grundsärskolan. Jag föreslår att ni läser Skolverkets stödmaterial ”Integrerade elever”.  Där kommer ni hitta olika delar att tänka på som stöd vid undervisning av integrerade elever. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman