Till Frågor & svar

Sekretess

Hindrar sekretessen för testkonstruktion att en skolpsykologs WISC-testprotokoll delges en extern legitimerad psykolog?

14 december, 2021

Fråga:

Hej,

Min fråga gäller testsekretess OSL, kapitel 17, paragraf 4.

Jag har som skolpsykolog administrerat WISC för en elev, nu begär Habiliteringen att få ta del av testprotokollet.

I mitt utlåtande som följt remiss till Habiliteringen framkommer – i detta specifika fall – både deltestpoäng och indexpoäng, detta för att underlätta habiliteringens vidare insatser. Trots detta begär habiliteringen nu ut protokollet (patient har gett sitt medgivande).

Jag anser inte att protokollet kan tillföra den nuvarande psykologen några väsentliga insikter. Däremot anser jag att det är en risk att skicka iväg våra sekretessbelagda handlingar. Jag har erbjudit ett telefonmöte, där vi kan diskutera råpoängen närmare.

Hur tycker du att jag ska handla i detta ärende? Vad är the golden rule? Flera psykologer jag talat med har skilda åsikter.

Vänliga hälsningar,

LG

Svar:

Hej LG,

En intressant fråga. Provsekretessen finns ju i OSL 17:4 och innebär att själva prov-/testkonstruktionen kan behöva skyddas, dock är den bestämmelsen formulerad med ett rakt skaderekvisit, vilket innebär att huvudregeln är offentlighet.

Utlämnande av psykologtest har i ett fall provats av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD), denna dom finns i slutet av mitt svar. Det fanns även i det fallet ett samtycke till utlämnande från den person testet gällde, att överlämna testet från en psykolog vid AF till en annan legitimerad psykolog, verksam vid en psykiatrisk mottagning för döva inom Stockholms läns landsting.

Kammarrätten avslog begäran men HFD fann att testblanketterna kunde lämnas ut. Bl.a. skriver man så här i sin dom: ”Det i målet aktuella psykologiska testet är ett standardiserat test. Ett utlämnande av uppgifter rörande ett sådant test kan i allmänhet antas vara ägnat att motverka syftet med testet vid framtida användning av detsamma. Testet i sig får således typiskt sett anses omfattat av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.

I detta fall är sökanden emellertid en legitimerad psykolog verksam vid en psykiatrisk mottagning inom Stockholms läns landsting. Han har uppgett att han behöver de ifyllda testblanketterna för sitt arbete med en patient samt att han är s.k. behörig testanvändare och använder samma test i sitt arbete. Han har därför redan full kännedom om testets utformning och är väl medveten om vikten av att testuppgifter i psykologiska test är okända för patienten, eftersom det är en förutsättning för att testen ska fungera för avsedda ändamål.”

*******************************

Sammantaget anser jag (Staffan) att rättsläget är något oklart. Av domen framgår att psykologen redan hade kännedom om provkonstruktionen och använder samma test. Det antar jag inte gäller i ditt fall. Skulle det gälla anser jag att du ska ta ledning av domen och lämna över testblanketterna.

Mitt råd är att i tveksamma fall avslå begäran och att ge en besvärshänvisning så att beslutet kan överklagas. Skulle resultatet av testet kunna lämnas ut på sådant sätt att provkonstruktionen inte röjs bör du förstås vara beredd att göra det, eftersom eleven i fråga ställt sig positiv till att resultatet lämnas ut. Jag vet inte om detta är tekniskt möjligt. Likaledes bör det lämnas ut ifall psykologen som efterfrågar det redan har kännedom om konstruktionen.

Hälsning från

Staffan

Rättsfall 1

  1. HFD 2016:55:S.k. provsekretess har inte ansetts hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnas ut från Arbetsförmedlingen till en legitimerad psykolog som i sitt arbete använder samma test.

Hälsningar
Staffan