Till Frågor & svar

Hur är sekretessen mellan elevhälsan och överförmyndarnämnden?

7 mars, 2016

Fråga:

Hej, vi skolsköterskor har bekymmer med att få uppgifter från överförmyndarnämnden om vem som är god man till de ensamkommande barnen. De själva (eleverna) har inte alltid koll vem som är deras gode man och vi önskar få uppgifter från överförmyndarnämnden men de hävdar sekretess. Skolan har inte heller alltid dessa uppgifter. Hur är sekretessen mellan elevhälsan och överförmyndarnämnden?

Mvh Johanna


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-21)

Hej Johanna,

 För överförmyndare och överförmyndarnämnd gäller sekretess strängt enligt offentlighets- och sekretesslagen 32:4. Bestämmelsen lyder:

” Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2014:887).”

En uppgift som gäller ett förordnande av god man enligt föräldrabalken är offentlig hos tingsrätten och kan begäras ut via telefon eller som kopia på beslutet. Men ett förordnande av god man för ensamkommande barn ska beslutas av överförmyndaren. Då är det inte självklart att den uppgiften där automatiskt blir offentlig.

Vid min förfrågan hos Överförmyndarnämnden i Stockholm anger man att när en fråga ställs från t.ex. en skola om vem som är god man för ett visst namngivet barn så svarar man på detta, man gör således bedömningen att uppgiften inte kan leda till men eller skada för barnet, vilket för mig förefaller vara helt rimligt.

Socialnämnden i kommunen ska ju också utreda varje ensamkommande barn för att klargöra var barnet ska bo och andra omständigheter som bör beaktas, t.ex. att barnet kan misstänkas fara illa. Där har man normalt kännedom om vem som är god man, eftersom denne ska finnas tillhands som stöd för barnet i kontakten med socialtjänsten. Därifrån får uppgifter lämnas om vem som är god man efter en menbedömning. Finner man att uppgiften helt klart inte är menlig (vilket man borde komma fram till, den är enligt min mening snarare klart gynnsam för barnet) så får den röjas.

Två vägar finns alltså att välja ifall överförmyndaren vägrar lämna ut uppgiften: 1) Skolan kan, via t.ex. rektor eller förvaltningen, begära ut den på nytt och sedan, om den lämnas ut, vidarebefordra uppgiften till elevhälsan eller 3) Socialtjänstens personal kan efter en menbedömning ta ställning till ett utlämnande. 

Jag kan tillägga att jag vid utbildningar har träffat flera handläggare vid överförmyndarnämnder och aldrig fått beskedet att uppgift om vem som är god man för ett ensamkommande barn inte kan lämnas ut till skolpersonal.

Hälsningar från

Staffan