Till Frågor & svar

Hur definieras begreppet "självständig verksamhetsgren" utifrån offentlighets- och sekretesslagen?

7 september, 2011

Fråga:

Bakgrund: Kan personal på en central kommunal elevhälsa som betjänar alla kommunala grundskolor i länet och som har en egen verksamhetschef, egen budget, egna verksamhetsmål och egen administration anses höra till de betjänade skolornas ordinarie verksamhet?

Betyder det att jag som psykolog på elevhälsan med fem rektorer som uppdragsgivare måste tillämpa ”inomsekretess” mot dessa eller kan jag hävda att jag tillhör en självständig verksamhetsgren såsom SHV?

Det är ju självklart att exempelvis psykologer som är anställda och har rektor som både närmaste chef och uppdragsgivare hör till skolans verksamhetsområde. Men det är inte lika självklart att vi som är centralt placerade gör det.

Vad krävs egentligen för att räknas som en självständig verksamhetsgren i offentlighets- och sekretesslagens mening?

Mattias


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27) 

Hej Mattias och tack för en intressant, aktuell och viktig fråga. Begreppet ”självständig verksamhetsgren” har skapat vissa tolkningsproblem genom åren, även på skolans område. För att fördjupa sig i frågan går det bra att läsa SOU 2003:99 ”Ny sekretesslag”, sidorna 252-258. Hela utredningen kan laddas ned på regeringens hemsida eller ett utdrag från kap. 11 Ladda ner kap.11 eller Följ länk till ny sekretesslag och SOU 2003:99.

På s. 255 sägs att frågan om eventuell självständighet mellan olika verksamhetsgrenar blir intressant först när det verkligen handlar om olika verksamhetsgrenar. Är alltså en centralt organiserad elevhälsa i kommunen med egen chef och egen personal en annan verksamhetsgren i förhållande till de olika skolor och förskolor den betjänar? I den frågan säger man: ” Trots att olika verksamheter inom en myndighet organiseras på olika avdelningar och enheter torde emellertid den situationen kunna uppkomma, att någon sekretessgräns inte uppstår,  eftersom verksamhetsgrenarna inte har ett tillräckligt stort mått av självständighet i förhållande till varandra.”

Min bedömning är att elevhälsa och övrig elevstödjande verksamhet i skolan är så nära lierade/sammankopplade via skollagen att de inte utgör olika verksamhetsgrenar inom samma kommunala organisation. Därmed är frågan ointressant om de är självständiga i förhållande till varandra, eftersom de definitionsmässigt inte kan vara det – de utgör ju samma verksamhetsgren.

Detta innebär att sekretessfrågorna ska ses samlat i hela den kommunala skolans verksamhet och inte som om sekretess skulle gälla mellan elevhälsan och skolan/förskolan i övrigt. Det betyder att en skolsköterska och skolläkare som huvudregel har sekretess/tystnadsplikt mot all övrig skolpersonal, eftersom elevhälsans medicinska insatser, oavsett hur den organiseras, ses som en självständig verksamhetsgren. För alla övriga i elevhälsan gäller att de kan och ska återföra den information som t.ex. en rektor kan behöva inför ett beslut. Gentemot övriga personalgrupper i skolan är det upp till specialpedagog, kurator och psykolog att själva avgöra vad som kan behöva lämnas ut.

Slutsatsen av mitt svar är att sekretessen inte kompliceras av att centrala stödteam eller elevhälsoenheter upprättas organisatoriskt i kommunen, eftersom de inte kan bedömas vara olika verksamhetsgrenar gentemot övrig skolverksamhet.

Hälsningar från Staffan

 

  
———————————————————————-