Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Hur exakta behöver åtgärderna vara i ÅP?

7 mars, 2022

Fråga:

Hej,
Behöver vi vara så pass exakta som när och vem som ska utföra insatsen på denna så pass detaljerade nivå att det står under vilka veckor insatsen sker? Just när insatsen ska ske kan bli problematiskt. Jag hittar inget som tyder på det i de allmänna råden. Det blir lätt sårbart om tex utförande lärare blir sjuka, eller behöver prioritera om, eller om organisationen just de veckorna deras period är inte håller. Jag tänker också om en insats som sker under tex 6 veckor per termin, möter den verkligen ett varaktigt behov?

Skulle vi kunna skriva så här?

Behov av särskilt stöd:
”Eleven bedöms ha behov av särskilt stöd i forma av riktad läs och skrivutveckling. Det särskilda stödet behovet bedöms kvarstå över tid” ”

Åtgärd:
Individuell färdighetsträning i läs och skriv under terminen efter elevens förmåga och behov. Åtgärderna ges genom resurstillskott flertalet gånger under VT22 av tex en extra resurslärare, lärare, förstelärare, speciallärare.

Med denna formulering öppnar vi upp för att kunna ge eleven stöd av fler än ”bara” en specifik person tex en speciallärare. När vi sedan utvärderar ÅP skriver vi av vem, hur ofta stödet gav, om det gett önskad effekt och hur vi går vidare. Genom att ge en bredare mer generell bild av vem som utförde stödet är det lättare för oss att fullfölja våra ambitioner med de ÅP som skapats. Att skapa ÅP som inte håller organisationsmässigt blir ett mer jobb, i och med att ÅP egentligen då ska göras om efter vad organisationen orkar med, eller kan vi vänta till utvärderingen och skriva att åtgärden som skulle ske uteblev pga…. Istället fick eleven stöd av… Eller har ni någon annan idé hur vi kan formulera oss?

MVH
Dan


Svar:

Hej Dan,
och tack för din fråga.

Jag börjar med att besvara den korta frågan om sex veckors stöd per termin räknas som ett varaktigt behov: Nej, det gör det inte om detta tillgodoser elevens behov av stöd. Sex veckor är en kortare tidsperiod. Om vi däremot skulle sätta detta i system för att tillgodose organisationens behov av att inte behöva dokumentera utredningar kring behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram så blir det tokigt.

Den andra frågan gäller hur vi kan dokumentera så att vi inte behöver göra ett onödigt merarbete innan utvärderingstillfällen av åtgärdsprogrammet. Jag rekommenderar att ni skriver ut omfattningen i tid tydligt exempelvis ca ”80 min/vecka”, som ni planerar att genomföra åtgärden. Under ”Omfattning i tid” kan ni även skriva in exempelvis ”Utifrån elevens behov och dagsform”. I och med att denna skrivning är mer exakt blir åtgärden oftare genomförd och lättare att utvärdera. Under ansvariga kan ni antingen ange två olika befattningar och fullständiga namn på de som ska utföra åtgärden ex. ”Resurslärare För- och efternamn och/eller speciallärare För- och efternamn”. Ett annat alternativ är att ni endast anger vem som är ansvarig för att åtgärden kommer att utföras; ”Rektor För- och efternamn”. Då kan åtgärden utföras av olika personer (om det går bra utifrån elevens behov), men rektor ansvarar för att någon har tid att genomföra stödinsatsen. Om ni skriver på detta sätt och situationer uppstår där ni behöver korrigera eller ändra, så kontaktar ni bara vårdnadshavare om detta. Ni informerar då också om att detta kommer att skrivas in i utvärderingen av åtgärdsprogrammet.  

I ditt förslag ”Åtgärderna ges genom resurstillskott flertalet gånger under VT22 av tex en extra resurslärare, lärare, förstelärare, speciallärare.” finns några risker. Ju mer ospecifikt vi skriver desto större risk att åtgärden inte blir av och risken ökar även att vårdnadshavare inte känner sig trygga i att deras barn kommer att få stödet. Vi kan ju mena väldigt olika saker med orden ”flertalet gånger under VT22”, vilket kan leda till missförstånd mellan såväl hem-skola som mellan olika personal på skolan. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman