Till Frågor & svar

Hur formulera i åtgärdsprogrammet?

2 mars, 2020

Fråga:

Hej!
En elev på vår skola får undervisning i en mindre undervisningsgrupp, 1-2 lektioner/dag. I gruppen ingår elever i olika åldrar både från grundskolan och grundsärskolan som befinner sig inom ungefär samma utvecklingsområde i matematik och svenska. Gruppen undervisas av lärare (ej speciallärare). Hur ska detta formuleras i ett åtgärdsprogram? Eleven tillhör en klass på mellanstadiet, men i matematik och svenska är han i behov av undervisning på åk1-nivå. Extra anpassningar genomförs i stor omfattning när han undervisas i andra ämnen tillsammans med klassen eller i mindre konstellationer som organiseras i arbetslaget.
/Maria


Svar:

Hej Maria,
och tack för din fråga.

För att kunna ge ett riktigt bra svar skulle jag behöva lite mer information. Om eleven får undervisning i ett mindre sammanhang en betydande del av veckan och under en längre tid, så räknas det som särskild undervisningsgrupp. Detta beslut ska dokumenteras tydligt med hänvisning till skollagen, samt ska innehålla en särskild motivering samt information om överklagandemöjlighet. Vissa dokumenterar detta på två ställen dvs. dels i åtgärdsprogram dels i ett separat beslutsdokument. Det räcker dock att det står med i ett åtgärdsprogram. Ett exempel på formulering kan vara ”Placering i särskild undervisningsgrupp enligt skollagen 3 kap. 11 §. Se särskild motivering i behovsrutan.” 

Därefter ska vi dokumentera omfattningen. Du skriver att eleven får undervisning där 1-2 lektioner per dag. Det kan lätt bli en stor skillnad om det handlar om 20 minuters lektioner eller 80 minuters lektioner. Låt säga att en elev är i den mindre (särskilda) undervisningsgruppen 20 minuter varje dag. Då handlar inte om placering i särskild undervisningsgrupp. Däremot om det handlar om t.ex. 7-10 lektioner á 40 min per vecka och under en längre tid, då handlar det om en betydande del av veckan och därmed räknas det som placering i särskild undervisningsgrupp. Vi bör även ange vilka ämnen det handlar om. Ifall avsteg görs från timplanen ska även beslut om anpassad studiegång dokumenteras tydligt med hänvisning 3 kap. 12 § skollagen. Vi dokumenterar då också motiveringen, samt vilka ämnens timplaner som påverkas och hur? Jag utgår från att denna elev läser enligt grundskolans kursplaner. 

Beslut om särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång fattas alltid av hemskolans rektor. Exempel på formulering ”Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Anna Svensson, rektor”. Eftersom särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång räknas som ingripande former av särskilt stöd är det extra viktigt att elev och vårdnadshavare får möjlighet att vara reellt delaktiga i processen. Det är också viktigt att skolan först har prövat andra former av särskilt stöd, samt att rektor noga har övervägt beslut som gäller dessa mer ingripande stödformer. 

Du skriver att eleven går i en mellanstadieklass, men ligger på årskurs 1 nivå i matematik och svenska. Då tänker jag att eleven också kanske har omfattande svårigheter att nå kunskapskraven även i andra ämnen som påverkas av läs- och skrivförmågan, automatiseringsförmågan och visst logiskt tänkande etc. Om jag förstår rätt så tillgodoses elevens behov i de övriga ämnena via extra anpassningar som ni genomför i stor omfattning tillsammans med klassen eller i mindre konstellationer som organiseras i arbetslaget. Om detta fungerar och bedöms vara tillräckligt så är det förstås bra, men vi behöver vara observanta och noga följa denna elevs utveckling och behov. Det hoppas och tror jag att ni gör.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman