Till Frågor & svar

Hur klara tystnadsplikten i en friskolas elevhälsa?

16 januari, 2017

Fråga:

Hej!
Arbetar på en friskola. Vi har problem med sekretessen i EHT. Rektor och kurator anser att jag som skolsköterska har rätt att bryta sekretessen för barnets bästa om det står i journalen att eleven har gjort t.ex. en basutredning även om en eller båda föräldrar säger nej. Jag anser att jag inte får säga något alls då sekretessen väger tyngre än intresset för barnets bästa i detta läge. Barnet mår ju inte bra om föräldrarna inte vill att detta ska komma fram.

Det andra problemet är att skolsköterskan har tyngre sekretess än de andra. Specialpedagogen anser att detta innebär att kurator, rektor och specialpedagog har samma sekretess och således inte heller får berätta något för mig som skolsköterska då jag inte får berätta något för dem? Vad gäller här? Det innebär ju i praktiken att de i så fall får ha EHT utan skolsköterskan vilket blir konstigt. Vad fyller då EHT för syfte?

Det tredje är att kuratorn inte delar med sig av viktig information om t.ex. eleven mår dåligt med självskadebeteende till mig då vi delar patienten men anser jag har skyldighet att berätta det motsvarande för henne för barnets bästa?

Det sista är hur vi ska kunna arbeta vid EHT och lyfte elever och samarbeta kring dem på ett bra sätt utan att sekretessen kommer i vägen. Vem får säga vad och vem får inte säga något?

Tacksam för svar.

Cecilia


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-11-06)

Hej Cecilia,

Sekretess och tystnadsplikt vid en friskola är problematisk utifrån gällande regler. För det första är det glasklart så att du som sköterska ALLTID måste ha ett samtycke av vårdnadshavare eller av en tillräckligt mogen elev själv för att informera övriga på skolan (undantag: se nödsituation nedan). Någon princip ”för barnets bästa” finns inte, bedömningen av barnets bästa avgör vårdnadshavarna eller barnet självt eller tillsammans med vårdnadshavare, då hen är i tonåren. För det andra gäller faktiskt sekretess/tystnadsplikt även för övrig personal till dig. Tystnadsplikten gentemot varandra är alltså ömsesidig och ett samtycke behövs åt båda hållen. Detta är resultatet av att generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap. 10:27 inte gäller för er vid en friskola, vilket innebär att rektor, specialpedagog, kurator eller psykolog inte kan lämna uppgifter till dig när de har tystnadsplikt utan ett giltigt samtycke.

Vid en skolmyndighet finns dessutom en bestämmelse i OSL kap. 25:13 a som för skolsköterska/ skolläkare ger möjlighet att, i vissa begränsade fall, informera andra vid skolmyndigheten om det krävs för att en elev ska få nödvändigt stöd. Dessa båda möjligheter finns inte vid en friskola eftersom OSL inte gäller där.

Enda möjligheten att i en friskola vid tystnadsplikt informera varandra när samtycke inte finns är i rena nödsituationer vid fara för liv och hälsa. Dessa är dock mycket sällsynta. I OSL finns en möjlighet att lämna information till andra om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin egen verksamhet (OSL 10:2). Den bestämmelsen kan även användas vid en skolmyndighet mellan två egna och självständiga verksamhetsgrenar vid samma skolmyndighet, d.v.s. mellan t.ex. elevhälsans medicinska insats och övriga vid skolmyndigheten. Men det är mycket tveksamt om den bestämmelsen kan användas vid en friskola, jag bedömer att så inte är fallet.

Två möjligheter finns alltså för er i er samverkan i elevhälsan. 1) Sök samtycke och samverka med stöd av detta. 2) Samverka i elevhälsan ungefär på samma sätt som vid en skolmyndighet, med risk för att klandras för att bryta mot tystnadsplikten. Jag rekommenderar naturligtvis det första förhållningssättet. Men visst är det underligt att de bestämmelser om tystnadsplikt som gäller i fristående skolors elevhälsa ska skapa sådana komplikationer som du nämner. Bra att du nu lyfter frågan och påvisar den problematik som finns. En utredning (SOU 2016:62 – Ökad insyn i välfärden)- har i höstas föreslagit att samma sekretessbestämmelser ska gälla vid myndigheter som vid bl.a. fristående skolor som finansieras via offentliga medel. Frågan har ännu inte behandlats i departement eller i riksdag. 

God Fortsättning på det nya året

Hälsningar

Staffan