Till Frågor & svar

Hur länge måste gymnasiesärskolan spara kuratorsutlåtande och kopior från habiliteringen?

20 mars, 2011

Fråga:

Vi har sedan starten av vår gymnasiesärskola sparat på alla kopior av tex habilitering, kuratorutlåtanden m.m. sedan verksamheten startade 1989. Hur länge måste vi spara detta? Och hur går vi tillväga när vi ska göra oss av med det?
Camilla


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Camilla,
Det du beskriver är ett ganska vanligt förhållande. Vid många skolmyndigheter finns inget tydligt system för gallring av allmänna handlingar, vilket betyder att närarkiven på skolorna innehåller handlingar som egentligen för länge sedan skulle ha gallrats. Mitt råd är att ni tar kontakt med en arkivarie i er förvaltning eller under kommunstyrelsen. Eftersom allmänna handlingar inte får gallras utan stöd i lag, förordning eller lokala föreskrifter så går det inte bara att gallra hur som helst. Stöd för hur gallring ska utföras hos er måste vara bestämmelserna i den dokumenthanteringsplan som ska finnas. Men, som sagt, ta kontakt med en arkivarie och diskutera vad som finns i form av allmänna handlingar hos er och vad som kan gallras av detta, med stöd av nuvarande bestämmelser eller eventuellt de nya som behövs.

Jag kan tillägga att det för friskolor inte finns samma regler för bevarande och gallring som vid en skolmyndighet. Hade ni varit en fristående särskola kunde ni lättare ha gallrat era handlingar men min rekommendation är ändå att man vid fristående skolor noga överväger vad som ska gallras respektive fortsatt bevaras. Oavsett vilken huvudman det handlar om finns elevers intresse av att i framtiden kunna söka sin historik i de utbildningar de har genomgått. Ta gärna kontakt med kommunens arkivarie för att få råd i dessa fall.

Hälsningar från Staffan