Till Frågor & svar

Hur ofta behöver beslutet om anpassad studiegång dokumenteras?

24 september, 2017

Fråga:

Gällande anpassad studiegång och beslut kring detta: hur ofta behöver beslutet fattas? Är det inför varje termin, varje läsår eller endast en gång?
En del elever anpassar bort modernt språk och då känns det inte sannolikt att eleven kommer att ta upp språket längre fram varför det känns logiskt att fatt detta beslut och dokumentera vid ett tillfälle.
Andra elever har anpassad studiegång i form av färre timmar utan att anpassa bort ett ämne. Här tänker jag att man behöver utvärdera och fatta nya beslut relativt ofta.
Jag kan inte hitta något lagkrav på hur omfattande och hur ofta man formellt behöver besluta och dokumentera kring anpassad studiegång.


Svar:

Hej Anna,
och tack för din fråga.
Det stämmer att det inte finns något lagkrav som reglerar hur omfattande och hur ofta man behöver besluta och dokumentera kring anpassad studiegång. Däremot finns det bestämmelser och riktlinjer som vi kan luta oss mot.

I skollagen står det om anpassad studiegång i 3 kap. 9§ dvs under rubriken ”Åtgärdsprogram” Där framkommer tydligt att det räknas som särskilt stöd, vilket innebär att beslutet ska dokumenteras i åtgärdsprogram. Vissa huvudmän/rektorer väljer att utöver detta även dokumentera beslut om anpassad studiegång i ett separat beslut, vilket inte är nödvändigt.

I skollagen framkommer att beslut om anpassad studiegång endast får beslutas av rektor dvs detta beslut får inte delegeras till någon annan. I Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar hittar vi mer information. Där står bl.a.

 ”I de fall som en elev är i behov av särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång är det viktigt att alltid utgå från elevens behov vad gäller ämnen, omfattning och tidsperiod. I dessa fall är det inte tillräckligt att enbart ange beteckningen särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång som en åtgärd, utan skolan behöver även specificera vilka åtgärder man avser att arbeta med i olika lärmiljöer inom verksamheten. Det är alltid nödvändigt att involvera elevhälsan i det här arbetet.” (sidan 39)

”Ett beslut om anpassad studiegång måste föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar skolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Därför är det viktigt att avvikelserna inte är mer omfattande än nödvändigt och att det görs noggranna överväganden omkring vilka delar av ett ämne som det är lämpligt att göra avvikelser ifrån. Om eleven kan delta i åtminstone delar av undervisningen i ett ämne ökar elevens förutsättningar att i ett senare skede kunna göra en prövning och därmed få ett betyg i ämnet.” (sidan 41)

Med detta som bakgrund blir det tydligt att alla beslut om anpassad studiegång bör dokumenteras i åtgärdsprogram där även omfattning och tidsperiod anges. Åtgärdsprogrammet behöver utvärderas  regelbundet. När rektor sedan fattar ett nytt beslut bör alltid frågan ställas om eleven kan delta i åtminstone delar av ämnet/ämnena för att öka elevens möjlighet att kunna gå ut grundskolan med ett fullständigt slutbetyg.

Vill du läsa mer om anpassad studiegång, se mitt publicerade svar 2017-01- 26.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman