Till Frågor & svar

Hur ofta bör ny utredning av särskilt stöd genomföras?

9 november, 2020

Fråga:

Hej
Jag undrar om det finns reglerat hur ofta en pedagogisk kartläggning/utredning bör göras
om?
Helen


Svar:

Hej Helen,
och tack för din fråga. Nej, det finns inte reglerat i skollagen. I Skolverkets allmänna råd omnämns delvis det du efterfrågar på sidan 45 där det handlar om vad vi bör tänka på vid utvärdering av åtgärdsprogram; ”I vissa fall kan det även finnas behov av att göra ytterligare utredningar, innan skolan kan göra en ny bedömning av vilka åtgärder som är lämpliga.” I Skolverkets stödmaterial tas motsvarande ämne upp på sidan 55. Där framgår att i de fall utvärderingen av åtgärdsprogram visar att den förväntade utvecklingen uteblir, kan skolan göra en förnyad utredning med pedagogisk bedömning för att få en fördjupad eller en mer aktuell förståelse för elevens skolsituation. 

Nu lite mer specifik information om det du efterfrågade: Ledorden som vi kan använda är att innehållet i utredningen behöver vara fortsatt aktuell och relevant för elevens nuvarande skolsituation. Ett sätt att säkerställa detta är att införa rutinen att den som ansvarar för utvärderingen av åtgärdsprogrammet alltid skummar igenom utredningen av särskilt stöd innan utvärderingen ska ske för att aktualisera innehållet. Vissa skolor har även rutinen att en gång per termin och/eller inför sommaren gå igenom de utredningar av särskilt stöd som finns. Detta görs dels för att säkerställa att relevant information överförs för ”barnets bästa” vid övergångar och dels för att kunna bedöma om en ny eller fördjupad utredning av särskilt stöd behöver göras. Frågorna vi då kan ställa oss är; Kommer de olika delarna i utredningen att fortfarande vara aktuella och relevanta framöver samt ge oss  tillräcklig förståelse? Det kan gälla elevens och vårdnadshavarnas bild eller faktorer på skol- och gruppnivå som har ändrats och som påverkar just denna elev. Elevens kunskapsutveckling kan förstås också vara förändrad. 

En annan faktor som kan medföra att utredningen av särskilt stöd snabbt blir inaktuell är om vi i den pedagogiska bedömningen inte enbart håller oss till vad eleven är i behov av utan vi även skriver in lösningar (särskilda stödåtgärder) där. Om vi gör detta misstag och sedan skriver in lösningen/åtgärden i åtgärdsprogrammet och den insatsen inte visar sig fungera så blir utredningen delvis inaktuell. Säkerställ därför att lösningarna i form av särskilt stöd som vi ska pröva först anges in i åtgärdsprogrammet.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman