Till Frågor & svar

Hur överlämna dokumentation mellan kuratorer vid skolbyte?

18 januari, 2021

Fråga:

Hej! Vi har en familjehemsplacerad elev som ska byta skola. Denne elev har haft kuratorskontakt och vissa saker som han upplevt i barndomen har eleven lyft hos kuratorn, som dokumenterats. Det eleven beskriver/sätter ord på är anledningen till varför han blev omhändertagen och placerad i familjehem. Nu är det dags för eleven att byta skola (han ska placeras i nytt familjehem). Får vi lämna över dessa anteckningar – kuratorerna emellan?
Visst är delar av informationen känslig, men samtidigt ger den en förklaring till vissa beteenden hos eleven.
Hur ska jag hantera detta rätt?
Tack för hjälpen på förhand!

Camilla


Svar:

Hej Camilla,

Du anger inte om du jobbar vid en kommunal skola eller en friskola, inte heller om skolbytet är mellan skolor hos samma huvudman, t.ex. inom en kommun, eller mellan olika huvudmän. Detta har viss betydelse för mitt svar nedan.  

Skulle flytten vara mellan samma skolmyndighet eller inom samma friskolekoncern är överlämnandet av information om eleven enbart en etisk fråga. Det bryter, bedömer jag, inte mot god etik att lämna uppgifterna om elevens bakgrund kuratorer emellan, eftersom den information det gäller sannolikt är av betydelse för den nya skolans personal. Den nya kuratorn kan även vid behov lämna informationen vidare till annan personal på sin skola, t.ex. till undervisande lärare.

Skulle uppgifterna behöva lämnas mellan skolor vid två olika skolmyndigheter måste tystnadsplikt och sekretess beaktas. Kanske kan ett samtycke sökas via eleven själv om han är i den åldern att han själv kan samtycka, från mognadsålder 12 år och uppåt. Men det finns även en generalklausul i offentlighets- och sekretesslagen som möjligen skulle kunna utnyttjas, i OSL 10:27. Skulle intresset av att uppgiften röjs uppenbart ha företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda får uppgiften lämnas. Jag vågar inte ta ställning till om bestämmelsen är tillämplig i detta fall utifrån din korta beskrivning. Men skulle informationen vara av uppenbar betydelse för den nya skolans kurator i nuläget och inte bara en historisk beskrivning av pojkens bakgrund så kan OSL 10:27 vara tillämplig.

Någon generalklausul finns inte vid en friskola, mellan friskolor eller mellan en friskola och en skolmyndighet. En möjlighet här är förstås även att inhämta ett samtycke från eleven i tillräcklig ålder och mognad (se ovan).

Ytterligare några möjligheter vill jag nämna. Den första är att ett tidigare familjehem själva, om de kontaktas, skulle kunna berätta helt öppet för ny kurator om pojkens bakgrund, någon tystnadsplikt har inte familjehemsföräldrar. Den andra är att socialnämnden, om pojken är LVU-placerad med tvång, är behörig att samtycka till att tidigare kurator får informera ny kurator om pojkens situation. Det är nämligen socialnämnden som vid en tvångsplacering är behörig att i vårdnadshavares ställe ge sitt samtycke.

Hoppas att du därmed, om än sent, fått svar på din fråga.

Hälsningar 
Staffan