Till Frågor & svar

Idrottsgymnasium – Särskilt stöd?

19 september, 2018

Fråga:

Hej!
Min fråga är hur jag kan skriva i åtg när eleven behöver förlänga kurser eller läsa ett extra år på gymnasiet på grund av elitsatsning. Detta gäller idrottsgymnasium.

Vänliga hälsningar
Monica


Svar:

Hej Monica,
och tack för din fråga.

När elever behöver förlängd kurs och/eller förlänga utbildningen inom ett idrottsgymnasium pga. elitsatsning dvs när skälet inte är någon form av inlärningssvårigheter så räknas inte detta som en form av särskilt stöd. Det dokumenteras därför inte som en åtgärd i ett åtgärdsprogram.

Flera huvudmän anger redan inför ansökan till sitt idrottsgymnasium att utbildningen är förlängd ett år för samtliga elever för att kunna kombinera studierna med elitsatsning. Andra huvudmän kan vid ansökan ange att det finns möjlighet för elever att förlänga kurser och/eller förlänga sina studier ett helt år pga. elitsatsningen. Då skrivs detta in i elevens individuella studieplan. Planen ska följa eleven genom hela utbildningen och revideras vid behov. De ändringar som görs bör dokumenteras så att det går att följa vad som har inträffat och vilka nya beslut som har fattats i dialog med elev. Vissa huvudmän kan även ha rutinen att dokumentera beslut om förlängd kurs och/eller förlängd utbildning på särskilda blanketter.

Om möjligheten till förlängd utbildning inte nämns generellt inom ert idrottsgymnasium, så behöver ni ta upp frågan med er huvudman eftersom beslutet ligger på den nivån.

Riksdagen har meddelat regeringen att de ställer sig bakom ett beslut att utreda möjligheter till förlängd utbildning (Motion 2016/17:1386) för alla dem som läser på idrottsgymnasium. Även om jag tyvärr inte kan hitta någon information om utredningen har påbörjats ännu, så tycker jag att riksdagens motivering kan vara aktuell för er. Läs mer här. Där står bl.a. att många av sporterna även är av säsongsbunden karaktär, vilket gör att studieplanen även bör vara flexibel under året.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman