Till Frågor & svar

Individuellt alternativ – Omfattning på studierna

6 juni, 2018

Fråga:

Hej
Jag vill ställa en fråga till Gudrun om Individuellt Alternativ på gymnasiet och Åtgärdsprogram, har läst tidigare inlägg på området 2018-03-27. Det gäller de elever som skrivs in på Individuellt Alternativ och i den individuella plan som upprättas kommer att skrivas in att de kommer att ha kortare skoldag med målet att förlänga denna, eller att de alltid kommer att ha kortare skoldag och/eller kortare praktik för att göra studierna för individen hanterbara. Det står förstås också vilka kurser eleven ska studera i planen. Min undrar är om man måste upprätta ett Åtgärdsprogram för dessa elever tänker att det endast ska göras om målet med studierna inte nås.

Med Vänlig Hälsning
Susann


Svar:

Hej Susann,
och tack för din fråga samt att du hänvisade till svaret den 2018-03-27.

Det är vanligt att det råder oklarheter kring individuellt alternativ. Jag kan tycka att det är bekymmersamt att våra styrdokument delvis är otydliga kring skolgången för dessa elever som ofta har haft en besvärlig skolgång och kan vara i behov av omfattande stöd.

I Skolverkets juridiska vägledning, ”Mer om … Introduktionsprogram i gymnasieskolan” (2013) framgår att studierna som huvudregel ska bedrivas i samma omfattning som de nationella programmen, dvs. den ska motsvara heltidsstudier. Där står också att utbildningen dock kan göras mindre omfattande om eleven begär det och huvudmannen anser att det är förenligt med utbildningens syfte. 

Utbildningens syfte framgår av de nationella bestämmelserna, av huvudmannens plan samt vad som har beslutats i elevens individuella studieplan. I de nationella bestämmelserna står att syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ill arbetsmarknaden. Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen får förutom studier innehålla andra delar som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika otivationsinsatser och praktik. Huvudmännens planer och syftet med utbildningen som anges där, kan delvis skilja sig åt och behöver ibland bli mer kända hos personalen som arbetar inom individuellt alternativ. I elevens individuella studieplan dokumenteras precis som du skriver syftet samt innehållet i den enskilda elevens utbildning. Den individuella studieplanen ska gå i linje med utbildningens syfte på nationell- och huvudmannanivå.

Min tolkning blir att ni bör göra en utredning om elevs behov av särskilt stöd i de fall eleven begär kortare skoldagar/praktikdagar. Om utredningen visar att eleven är i behov av detta och åtgärden är förenlig med utbildningens syfte så dokumenteras beslutet i åtgärdsprogram. Det är viktigt att elever inom individuellt alternativ har samma rättighet till utbildning som övriga elever dvs. att:

  • beslut aldrig fattas gällande färre antal timmar pga. att pengar, utbildade lärare, praktik eller motivationshöjande insatser saknas.
  • beslutet i åtgärdsprogrammet följs upp och utvärderas regelbundet. Målsättningen bör alltid vara att eleven så snart det är möjligt ska kunna genomföra utbildningen i större omfattning.

I den första individuella studieplanen som upprättas när eleven skrivs in kan ni notera t.ex. ”Elevens utbildning börjar i mindre omfattning; X antal timmar/vecka pga. att eleven har begärt det. En utredning av elevens behov av särskilt stöd i form av fortsatta kortare skoldagar/praktikdagar, samt om detta är förenligt med utbildningens syfte, kommer att genomföras skyndsamt.”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman