Till Frågor & svar

Informationsutbyte mellan fritidsgårdens personal och personal inom skolans elevhälsa

10 mars, 2014

Fråga:

Jag jobbar inom en skola på lägsta nivå så för akademiker kanske svaret är självklart men vill ändå ställa frågan.
Är anställd på en relativt stor skola där det finns kurator och elevhälsoteam som sig bör. Bredvid skolan återfinns en fritidsgård men den är inom förvaltningen ”stöd och resurs”, inte under skola och rektor, alltså inte kopplad till skolan på något vis.
Jag blir lite orolig för formen av informationsutbyte som sker mellan dessa. Skolans kurator går regelbundet över till fritidsgården och delar information om elever både med föräldrars samtycke och utan, uppgifter om drogtester, diagnoser och skolk.
Och fritidsgårdens personal gör liknande och kontaktar skolans kurator om händelser som sker på fritidsgården och samtalar om namngivna elevers fritid, även detta utan vårdnadshavarsamtycke.
Nu har även kuratorn aktivt arbetat för att låta personal från berörd fritidsgård medverka och sitta med på elevkonferenser.
Vad säger sekretesslagstiftningen om dessa gruppers samverkan, med och utan vårdnadshavares samtycke? Det är fler och fler skolor inom närområdet som utvecklar samarbete med fritidsledare och det skapar en viss oro för hur man ska förhålla sig till detta ur sekretessynpunkt.
A


Svar:

(Uppdaterad 2019-07-19)

Hej A,

Nej, inget svar är självklart, allra minst för en akademiker! Men jag ska ändå försöka ge ett svar.

Vid en fritidsgård kan olika slags verksamhet bedrivas, antingen kvällsverksamhet av mer reguljärt slag men också ibland som s.k. ”öppen fritidsverksamhet” under eftermiddagstid för barn 10-12 år, en verksamhet som finns nämnd i skollagens 25 kap. 4 §.

I den förstnämnda verksamheten finns ingen tystnadsplikt för personalen, Det betyder att fritidsgårdspersonal kan kontakta skolan eller andra helt öppet, oavsett vad saken gäller, yttrandefriheten ger den möjligheten. Däremot finns tystnadsplikt i öppen fritidsverksamhet, en tystnadsplikt av samma slag som för t.ex. en fritidspedagog vid ett fritidshem. Av din fråga framgår inte vilken av dessa verksamheter  kontakterna gäller.

Att utan samtycke informera personal i kvällsverksamhet vid en fritidsgård om skolbarns känsliga förhållanden är mycket tveksamt. Handlar det om en kommunal skola och en kommunal fritidsgård kan möjligen den s.k. generalklausulen utnyttjas i offentlighets- och sekretesslagen 10:27. Den får utnyttjas ”om det är uppenbart att intresset av att en uppgift röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.” Skulle det alltså finnas mycket viktig information om ett skolbarn så kan möjligen i vissa fall uppgifterna lämnas till den kommunala fritidsgårdspersonalen. Ett exempel skulle kunna vara att skolan polisanmält en elev som besöker gården för ett narkotikabrott. Men en komplikation, om generalklausulen utnyttjas, är ju att personalen vid fritidsgården inte har någon tystnadsplikt, Man skulle alltså därifrån med stöd av sin yttrandefrihet kunna lämna uppgiften vidare om man så önskar.

Skulle det handla om öppen fritidsverksamhet under samma huvudman (d.v.s. samma kommunala nämnd/förvaltning) så kan uppgifter utbytas mellan olika befattningshavare vid behov i arbetet. Någon sekretess mellan skolpersonal (med undantag för skolsköterska/skolläkare) och personal i öppen fritidsverksamhet gäller inte då, utan bedömningen av vad som ska utbytas grundar sig på behovet av en viss uppgift, en etisk bedömning alltså.

Om skola och öppen fritidsverksamhet bedrivs vid två olika myndigheter så kan än en gång generalklausulen användas i uppenbart viktiga fall. Och eftersom all personal då har tystnadsplikt kan det möjligen kännas tryggare att ge och ta känslig information i det fallet.

Uppgiftslämnande av det känsliga slag du nämner får aldrig ske slentrianmässigt. Det ska bygga på ett klart behov av att informera och ha lagstöd för detta. Det bästa lagstödet är alltid ett samtycke från den som uppgiften gäller, d.v.s. vårdnadshavarna och i vissa  fall ett barn med tillräcklig ålder och mognad.

Skulle fritidsgårdspersonal medverka i skolans elevstödjande verksamhet under dagtid genom att som del av sin verksamhet ha arbetsuppgifter där, så deltar ju skol- och fritidsgårdspersonal i samma verksamhet och har därmed samma tystnadsplikt som t.ex. en lärare. Då avgörs helt vad som lämnas ut av en etisk bedömning.

Det är inte förbjudet att låta utomstående personer/myndigheter medverka i konferenser vid skolmyndigheter. Men det måste bygga på att lagstiftningen följs, t.ex. ett samtycke ska finnas eller stöd av generalklausulen. Och det är mycket tveksamt att utan samtycke låta personer/personal som inte har tystnadsplikt medverka vid de konferenser där känsliga elevuppgifter dryftas, med undantag för eleven själv och dennes vårdnadshavare förstås.

Eftersom det finns olika svar på din fråga beroende på organisation m.m. så valde jag att redovisa flera olika möjliga svar. Hoppas att du, trots mitt långa svar, har haft viss ledning av det jag här tar upp.

Hälsningar

Staffan