Till Frågor & svar

Informera frånvaro till vårdnadshavare – myndig elev

16 januari, 2012

Fråga:

Jag är skolkurator på en gymnasieskola. Just nu sitter jag i en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram tydligare rutiner för hantering av elever med ogiltig frånvaro. En fråga som kommit upp är om vi kan ha som rutin att informera ”vårdnadshavare” till myndig elev när eleven har upprepad ogiltig frånvaro. Vi tänker så här: Föräldrarna är försörjningsskyldiga så länge ungdomarna går på gymnasiet och de har ibland bidrag från försäkringskassan som också är kopplade till att ungdomen studerar på gymnasiet. När en myndig elev pga ogiltig frånvaro förlorar rätten till studiebidraget förloras även rätten till bidragen från Fk om vi har uppfattat det rätt. Detta kan handla om flera tusenlappar i månaden som försvinner i ett slag och vi tycker att det är rimligt att föräldrarna fått information i ett tidigt skede. Vilka möjligheter har vi att informera? MVH Linda


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-27)

Hej Linda,

I skollagen 7 kap 17 § finns en bestämmelse som innebär att rektor ska  se till att elevens vårdnadshavare kontaktas samma dag som eleven utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten. Och om det  finns särskilda skäl behöver vårdnadshavarna inte kontaktas samma dag.

Man talar här om informationsplikt till vårdnadshavarna. Men några vårdnadshavare finns inte när en elev är 18 år. Då finns sekretesshinder att kontakta hemmet för att, utan elevens medgivande, lämna sådan information.

Sekretessen gäller oberoende av möjliga ekonomiska konsekvenser för familjen, då en myndig gymnasieelev är frånvarande så mycket att  studiebidraget går förlorat. 

Men det finns några olika praktiskt möjliga vägar att använda. Den  första är att rektor eller någon annan med anledning av frånvaron fattar ett beslut i ett särskilt elevstödjande eller tillrättaförande (disciplinärt) sammanhang som gäller eleven. Det som framgår av dessa  beslut är offentligt. En annan möjlighet är att via elevens samtycke  komma överens med den myndige eleven om att hans/hennes föräldrar får kontaktas angående frånvaron. Detta brukar för det mesta vara möjligt, när eleven fortfarande bor hemma.

I min bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” skriver  jag en hel del om detta och hänvisar även till några JO-uttalanden. Ny utgåva nr 7 utkom i juni 2019.

Men, sammanfattningsvis, det är inte möjligt att i varje enskilt fall som rutin ta hemkontakt vid stor olovlig frånvaro av elev.

Hälsningar från Staffan