Till Frågor & svar

Inspelade ljud-eller videosamtal med elever

16 oktober, 2020

Fråga:

Jag är psykolog och leder en utbildningssatsning på mina skolenheter (centralt organiserade särskilda utbildningsgrupper). I utbildningen ingår att skolpersonal spelar in samtal med sig själva och elever via ljud eller video. Materialet kommer användas för att skolpersonalen ska få feedback på samtalen med eleverna, och därefter förstöras. Materialet kommer inte publiceras på Internet, utan endast lagras på ett digitalt lagringsutrymme lokalt på samma apparat som det spelades in på. Jag har förstått det som att det formellt sett inte krävs samtycke från vårdnadshavare till att göra detta – stämmer det? Vilket/vilka lagrum använder vi oss av då? Vi planerar såklart ändå att informera både vuxna och barn noga och eventuellt även be om samtycke. Finns det något mer vi bör tänka på i denna situation för att hålla oss inom lagens ramar?
S


Svar:

Hej S och tack för frågan,
För att personregistrering ska få ske i bl.a. skolan fordras att något av sju i GDPR angivna ändamål ska vara uppfyllda.

Dessa är:

  1. ett allmänt intresse
  2. vid myndighetsutövning
  3. vid en rättslig förpliktelse
  4. efter intresseavvägning
  5. för ett avtal
  6. vid ett grundläggande intresse samt
  7. efter samtycke.  

Av dessa ändamål kan jag endast se att samtycket är relevant vid inspelning av de samtal som du nämner. Jag rekommenderar alltså starkt att ni gör det du själv nämner, d.v.s.noga informerar vårdnadshavare och elever om samtalen samt söker ett samtycke av vårdnadshavare och/eller elev, beroende på elevens ålder.
Den viktigaste grunden för personregistrering i skolan är ett allmänt intresse. Tillhandahållande, anordnande och bedrivande av utbildning regleras ju bl.a. i skollagen vilket ger utrymme för att på olika sätt digitalt dokumentera det som regleras i lagens olika kapitel. Men skolpersonals inspelningar av sig själva och elever i samtal är knappast en  verksamhet som kan sägas vara skollagsreglerad. Därför behövs enligt min mening ett samtycke.
Det är bra att inspelningarna bevaras endast en kort tid. Utgångspunkten i GDPR är just att personregistrering inte ska ske under längre tid än vad som är nödvändigt. Myndigheters arkiveringsbestämmelser har dock företräde framför GDPR. 
När det gäller de mer tekniska delarna av er registrering föreslår jag att ni tar ett samtal med egna IT-tekniker och/eller med det dataskyddsombud som troligen finns i er organisation. Denne har till uppgift att övervaka att bestämmelserna om dataskydd följs i organisationen.

Hälsningar

Staffan 

Läs mer om GDPR i skolan i  kapitel 10 i Staffans bok ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” Studentlitteratur 2019.