Till Frågor & svar

Inte med på idrotten pga kronisk sjukdom- anpassad studiegång och ÅP?

20 september, 2016

Fråga:

Om en elev på lågstadiet inte är med på idrotten på grund av kronisk sjukdom, handlar det då om anpassad studiegång och åtgärdsprogram ska skrivas?


Svar:

Hej,

Deltagandet inom olika ämnen kan ske på olika sätt. Det framgår inte i din fråga om eleven kan vara med i några moment inom idrotten under vissa dagar. Ett annat alternativ kan t.ex. vara att eleven sitter på en bänk eller en mjukare stol för att vara delaktig via syn och hörsel. Ytterligare exempel kan vara att använda någon form av ”rullstol” för att eleven ska kunna delta fysiskt i vissa moment.

Det är viktigt att vi har i åtanke att den medicinska forskningen hela tiden går framåt vilket gör att vissa nu kroniska/allvarliga sjukdomar kanske kommer att kunna botas senare under elevens skolgång. Därför är det angeläget att eleverna så långt det är möjligt deltar i så hög utsträckning som det går…och på det sätt som det går.

Precis som du anar behöver ni göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd. Den kommer sannolikt att resultera i beslutet att denna elev är i behov av särskilt stöd samt att åtgärdsprogram ska utarbetas. Om rektor gör bedömningen att eleven inte ska delta alls inom ämnet alternativt att elevens timplan inom ämnet minimeras så fattar rektor beslut om anpassad studiegång. Detta beslut dokumenteras som en åtgärd inom åtgärdsprogrammet. Där bör motivering, ämne, omfattning och varaktighet framkomma.

Vissa väljer att dessutom även dokumentera detta i ett separat beslut. Se gärna filmen eller trailern ”Likvärdig undervisning i ämnet idrott och hälsa

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman