Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Intensivperioder – Sex veckor med stöd som upprepas

28 februari, 2022

Fråga:

Hej Gudrun,

På vår skola har speciallärare/resurslärare intensivperioder om 6 veckor a ca 20 min 4-5 dagar/vecka enskild undervisning där elever som legat lågt i avkodning valts ut. Eleverna går i åk 1-3 inom grundskolan. Nu är en period avslutad och frågan om dokumentation har dykt upp. Några av eleverna har ÅP (åtgärdsprogram), men inte alla då dessa elever utan ÅP fångats upp efter låga resultat på Lexplore.

De med ÅP, där utvärderas självklart insatsen. Men de utan ÅP? Ska USS (utredning av särskilt stöd) göras på dessa elever beroende på resultatet efter avslutad period? Kan en åtgärd i ÅP vara 6 veckors intensivt arbete samt antal minuter? Kan någon med ÅP varit utan särskilt stöd under en period (då speciallärare prioriterat andra elever, de hinner ju inte köra intensivt med alla elever samtidigt). Är det ok?
Hur ofta behövs ÅP utvärderas? Var tolfte vecka? Vi önskar göra ett årshjul!

Många frågor och funderingar!
Vänligen
Sandra


Svar:

Hej Sandra,
och tack för dina frågor.

Det är bra om ni gör en preliminär bedömning för varje enskild elev:

A) I de fall ni bedömer att en intensivperiod kan/kanske kan vara tillräckligt för att eleven ska uppnå kunskapskraven så kan ni göra detta i form av en extra anpassning. 
B) Om ni i stället uppmärksammar att en elev är/sannolikt är i behov av flera upprepade intensivperioder så handlar det om särskilt stöd. Då genomför ni en utredning av särskilt stöd (USS), precis som du skriver. 

Nu till frågan om hur vi skriver i ett åtgärdsprogram ifall det särskilda stödet inte pågår varje vecka. En förutsättning är då förstås att det periodiska stödet inte bara tillgodoser organisationens behov utan även elevens behov. I så fall går det utmärkt att skriva exempelvis så här:
Åtgärd: Intensivträningsperioder för att utveckla läsförmågan (med uppehåll för att eleven ska kunna bibehålla motivation för intensiva träningsperioder framöver).
Omfattning i tid: Träningen sker 20 min 4-5 dagar/vecka i 6 veckor.

Därefter uppehåll i 6 veckor innan ny intensivträningsperiod påbörjas. Du frågar också hur ofta åtgärdsprogram behöver utvärderas. Det finns inte reglerat någon specifik tidsangivelse. Däremot att åtgärderna kontinuerligt ska följas upp och utvärderas, samt att detta kan behöva göras lite tätare när nya former av åtgärder sätts in. I Skolverkets allmänna råd framgår vidare att åtgärdsprogram ibland kan utvärderas mer sällan t.ex. när pågående stödåtgärder fungerar väl. Jag har läst några tidigare överklagandeärenden där Överklagandenämnden (SÖN) bedömde att utvärderingar skedde för sällan. Då hade det gått längre tid än en termin.

Personligen anser jag att det är ett bra riktmärke att de flesta åtgärdsprogrammen utvärderas ca två gånger per termin, varav en gång i samband med utvecklingssamtal. När samarbetet med vårdnadshavare och elev är väl upparbetat med ett ömsesidigt förtroende, kan ibland utvärderingar göras med eleven i skolan och via telefon/digitalt med vårdnadshavare förutsatt att både hem och skola anser att det fungerar bra.

Jag vill också förtydliga en annan sak; Du skrev ”6 veckor à ca 20 min 4-5 dagar/vecka enskild undervisning”. 80-100 minuter per vecka räknas inte som enskild undervisning. Enskild undervisning, som är en särskilt ingripande form av särskilt stöd, är när eleven är ensam med en personal i ett rum en stor del/betydande del av skolveckan. Ni kan i stället använda begreppen ”en-till-en undervisning i separat/speciallärarens rum” eller ”ensam/enskilt med specialläraren” när det rör sig om kortare tid per vecka.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman