Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan elev ha rätt till gratis läromedel i viss vuxenutbildning?

16 augusti, 2023

Fråga:

Hej,

Har en elev som fått beviljat att läsa vård- och omsorgsprogrammet via Campus (vuxenutbildning) istället för på gymnasiet utifrån sina diagnoser (ADHD, social ångestproblematik) inte rätt till gratis läroböcker? Nu ska föräldrarna få bekosta detta själva eftersom det är en CSN-berättigad vuxenutbildning, men grunden är ju att eleven är i gymnasieålder och valet av skola och studieform endast en anpassning godkänd av kommun och skola. Vad gäller?

Mvh Patrik


Svar:

Hej Patrik,
och tack för din fråga och engagemang.

Vilka avgifter som får tas ut inom kommunal vuxenutbildning regleras i Skollagens 20 kap. 7§ 

Skolverkets webbplats beskrivs lite mer hur vi ska tolka den aktuella lagtexten. Där kan vi hitta följande text under rubriken Vilka avgifter får finnas inom kommunal vuxenutbildning?

Utgångspunkten är att vuxenutbildningen ska vara avgiftsfri. Det får dock finnas enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Huvudmannen får bestämma att eleverna själva ska införskaffa böcker och andra lärverktyg som eleverna har för eget bruk och får behålla som sin egendom. Sådana lärverktyg kan enligt förarbetena till exempel vara skrivmateriel, verktyg och skyddskläder. Huvudmannen kan också erbjuda eleverna sådana lärverktyg mot avgifter som högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Övriga lärverktyg som används i utbildningen ska eleverna få tillgång till utan kostnad. Elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Huvudmannen får dock besluta att elever ska hålla sig med enstaka egna lärverktyg. Avgifter får inte tas ut i samband med ansökan om plats inom vuxenutbildningen.”

Samtidigt vill jag understryka att även vuxenutbildningen har ett stort ansvar för att skapa tillgängliga lärmiljöer för eleverna vilket jag beskriver (kopplat till våra styrdokument) och konkretiserar på olika sätt i min e-bok ”Vägledning för vuxenutbildningen” Där tar jag bl a upp att det ingår i vuxenutbildningens uppdrag att ta hänsyn till enskilda elevers behov och förutsättningar, vilket framgår i 20 kap.2 §, 21 kap. 2 § och 22 kap. 2§ Skollagen. Likaså är läroplanen för vuxenutbildningen glasklar i frågan. Där kan vi läsa;
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför bör till exempel undervisning, vägledning eller validering utformas olika för olika elever. Skolväsendet har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.”  

Om er aktuella elev är i behov av att ha egna läroböcker och hen (inklusive hens familj) inte har förutsättningar att bekosta läroböckerna, så bör vuxenutbildningen bekosta läroböckerna för att öka tillgängligheten och elevens möjligheter att kunna nå målen för utbildningen. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman, nu ligger nio olika föreläsningar uppe
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!