Till Frågor & svar

1 mars, 2009

Kan eleven själv skriva under medgivande om överföring av skolhälsovårdsjournal?

Fråga:

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund (kommunalförbund) tillämpas principen att eleven själv (16 år) lämnar medgivande om att skolhälsojournalen får överföras från kommunens grundskola till gymnasieskolan i kommunalförbundet. Vårdnadshavare har ifrågasatt denna rutin och menar att det är de som ska lämna medgivandet.
Går det att rättsligt hävda att gymnasieförbundet gör fel?

Mvh
Åke J.L


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej Åke
Jag bedömer att Kalmarsunds Gymnasieförbund har förstått det många andra myndigheter inte har insett; att det oftast är patienten själv som kan samtycka till att den egna journalen överlämnas. I förarbetena till tidigare sekrtesslag sägs att den unge själv, i takt med ökad ålder och mognad, kan ta eget ansvar och att  vårdnadshavarna inte alltid måste fatta beslut eller informeras om sitt barns förhållanden. Detsamma uttrycks i OSL 12:3. Huvudregeln är alltså att vårdnadshavaransvaret uttunnas då barnet blir äldre.

Principen bör alltså vara att man utifrån patientens/elevens egen ålder och mognad och utifrån innehållet i journalen ska avgöra vem som ska samtycka till att journaluppgifter överlämnas till en annan myndighet. Det betyder oftast att patienten själv i 15-16-årsåldern kan samtycka. I enstaka fall, t.ex. när det gäller ett utvecklingsstört barn eller när det finns känsliga uppgifter i journalen om andra än patienten, bl.a. föräldrarna, kan även dessa behöva samtycka. Man kan alltså inte uppställa en absolut generell regel som är att eleven/patienten alltid ska samtycka ensam. Är Gymnasieförbundets regel sådan kan den ifrågasättas i den delen.

Men huvudregeln- att samtycket i normalfallet ges av patienten själv, när de lämnas till Gymnasieförbundet- sympatiserar jag med och det är även Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) uppfattning. Läs mer om detta i t.ex. deras cirkulär 2005:23: Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler. Där säger man bl.a. att “Överlämnande till annan skolhälsovård sker efter samtycke med vårdnadshavare/elev som nått sådan mognad att han/hon kan ta ställning ensam eller tillsammans
med vårdnadshavare.

Vill man läsa ännu mer om detta med vårdnadshavares insynsrätt i barnets olika åldrar så kan jag rekommendera senaste sjunde upplagan av min egen bok Olsson: Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur, sidorna 97-104.

Jag kan tillägga att när överlämnandet av en skolhälsovårdsjournal sker mellan två olika myndigheter som inte ligger i samma kommun behövs ett samtycke. Och Gymnasieförbundet hos er och kommunernas grundskolor i berörda kommuner är olika myndigheter. Men från 2008 kan journaluppgifter överlämnas till en annan nämnd inom samma kommun eller landsting/region, om båda dessa nämnder bedriver hälso- och sjukvård. Det behövs numera inte något samtycke när journaluppgifter överlämnas då en elev byter från grund- till gymnasieskola, när det handlar om två nämnder inom samma kommun. Tidigare behövdes det, eftersom sekretess gäller mellan olika myndigheter. Ett tillägg i hälso- och sjukvårdens sekretessbestämmelse OSL 25:11, p. 1 och 2 har banat väg för denna förenkling.

 

Hälsningar

Staffan

29 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

14 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

9 juni 2022

Sekretess Staffan Olsson

1 juni 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

23 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

19 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

17 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman

16 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

12 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

11 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

4 maj 2022

Sekretess Staffan Olsson

3 maj 2022

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Gudrun Löwendahl Björkman