Till Frågor & svar

Kan eleven själv skriva under medgivande om överföring av skolhälsovårdsjournal?

1 mars, 2009

Fråga:

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund (kommunalförbund) tillämpas principen att eleven själv (16 år) lämnar medgivande om att skolhälsojournalen får överföras från kommunens grundskola till gymnasieskolan i kommunalförbundet. Vårdnadshavare har ifrågasatt denna rutin och menar att det är de som ska lämna medgivandet.
Går det att rättsligt hävda att gymnasieförbundet gör fel?

Mvh
Åke J.L


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-06-19)

Hej Åke
Jag bedömer att Kalmarsunds Gymnasieförbund har förstått det många andra myndigheter inte har insett; att det oftast är patienten själv som kan samtycka till att den egna journalen överlämnas. I förarbetena till tidigare sekretesslag sägs att den unge själv, i takt med ökad ålder och mognad, kan ta eget ansvar och att  vårdnadshavarna inte alltid måste fatta beslut eller informeras om sitt barns förhållanden. Detsamma uttrycks i OSL 12:3. Huvudregeln är alltså att vårdnadshavaransvaret uttunnas då barnet blir äldre.

Principen bör alltså vara att man utifrån patientens/elevens egen ålder och mognad och utifrån innehållet i journalen ska avgöra vem som ska samtycka till att journaluppgifter överlämnas till en annan myndighet. Det betyder oftast att patienten själv i 15-16-årsåldern kan samtycka. I enstaka fall, t.ex. när det gäller ett utvecklingsstört barn eller när det finns känsliga uppgifter i journalen om andra än patienten, bl.a. föräldrarna, kan även dessa behöva samtycka. Man kan alltså inte uppställa en absolut generell regel som är att eleven/patienten alltid ska samtycka ensam. Är Gymnasieförbundets regel sådan kan den ifrågasättas i den delen.

Men huvudregeln- att samtycket i normalfallet ges av patienten själv, när de lämnas till Gymnasieförbundet- sympatiserar jag med och det är även Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) uppfattning. Läs mer om detta i t.ex. deras cirkulär 2005:23: Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler. Där säger man bl.a. att ”Överlämnande till annan skolhälsovård sker efter samtycke med vårdnadshavare/elev som nått sådan mognad att han/hon kan ta ställning ensam eller tillsammans
med vårdnadshavare.

Vill man läsa ännu mer om detta med vårdnadshavares insynsrätt i barnets olika åldrar så kan jag rekommendera senaste sjunde upplagan av min egen bok Olsson: Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur, sidorna 97-104.

Jag kan tillägga att när överlämnandet av en skolhälsovårdsjournal sker mellan två olika myndigheter som inte ligger i samma kommun behövs ett samtycke. Och Gymnasieförbundet hos er och kommunernas grundskolor i berörda kommuner är olika myndigheter. Men från 2008 kan journaluppgifter överlämnas till en annan nämnd inom samma kommun eller landsting/region, om båda dessa nämnder bedriver hälso- och sjukvård. Det behövs numera inte något samtycke när journaluppgifter överlämnas då en elev byter från grund- till gymnasieskola, när det handlar om två nämnder inom samma kommun. Tidigare behövdes det, eftersom sekretess gäller mellan olika myndigheter. Ett tillägg i hälso- och sjukvårdens sekretessbestämmelse OSL 25:11, p. 1 och 2 har banat väg för denna förenkling.

Hälsningar

Staffan