Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kan en elev gå ett tionde läsår i en särskild undervisningsgrupp?

18 april, 2023

Fråga:

Hej Gudrun,

Finns det utrymme för elever att gå ett tionde år i kommungemensam särskild undervisningsgrupp? Kan kommunen exempelvis hävda att alla platser ska användas till nyantagningar trots att en elev bedöms vara i behov av ett tionde år?

Hälsar Sophie


Svar:

Hej Sophie,

och tack för din fråga. Jag tolkar det som att er aktuella elev går i grundskolan och svarar utifrån detta. ”Skolplikt och rätt till utbildning” regleras i 7 kap. skollagen. Eleven i grundskolan har rätt att slutföra den högsta årskursen (under ytterligare två år), även om skolplikten upphör dessförinnan. Detta kan bli aktuellt för elev som inte har uppfyllt de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas för grundskolan. Det är elevens hemkommun som prövar och beslutar om elevens skolplikt ska förlängas. 

Då går vi över till den andra frågan om alla platser i den kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen ska användas till nya elever eller inte; Egentligen ska huvudmannen säkerställa att alla elever får det särskilda stöd som de är i behov av. Däremot kan verkligheten ibland begränsas exempelvis av att lokalerna inte kan rymma fler elever än ett visst antal. Jag kan tyvärr inte hitta några riktlinjer kring hur vi i dessa fall bör prioritera urvalet av elever när det gäller särskilda undervisningsgrupper. Detta tas exempelvis inte upp i Skolverkets eller Skolinspektionens rapporter från 2014. Däremot kan vi kanske få viss vägledning via regeringens proposition 2021/22:156 om ”Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd”. Där framgår tydligt (på 31 ställen) att om det inte finns plats för alla sökande till en resursskola ska ett urval göras. Vid urval ska de elever som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder prioriteras. På sidan 60 kan vi läsa ”Eftersom resursskolor kan specialisera sig och erbjuda ett visst slag av särskilt stöd utifrån sin målgrupp måste urvalsbestämmelsen bli mer allmän och ge utrymme för huvudmännen att bedöma vilka elever som har störst behov av en viss resursskolas stöd, oavsett när ansökningarna kommit in.

Hur prioriteringen bör göras i ett enskilt fall måste vara ett ansvar för huvudmännen.” På sidan 130 anges även att huvudmannen ska ta hänsyn till elevgruppens sammansättning i klassen på resursskolan; ” Vid bedömningen av vilken elev som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder för att kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation måste således även elevgruppens sammansättning beaktas.”

Jag vill passa på och tipsa. Kanske kan du, med eller utan dina kollegor, gynnas av att se min föreläsningsfilm om ”Särskilt ingripande former av stöd”. Läs mer om denna film och även andra filmer nedan – boka med 15 % rabatt.

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!