Till Frågor & svar

Sekretess

Kan en vårdnadshavare begära ut sitt barns NPF-utredning, utan att skolan behåller en kopia?

22 januari, 2021

Fråga:

Hej!
Jag skulle vilja veta om en vårdnadshavare kan begära ut tex sitt barns neuropsykiatriska (NPF) utredning när eleven går ut åk 9, utan att skolan behåller en kopia? Är det någon skillnad om det gäller en friskola eller kommunal skola? Är det dessutom någon skillnad om dokumentet förvaras hos skolsköterskan eller hos tex elevens mentor? Jag tänker utifrån ett juridiskt perspektiv.
Peter


Svar:

Hej Peter,

En NPF-utredning har till syfte att klarlägga om någon- ett barn eller en vuxen – har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om diagnoser som adhd, autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Oftast görs utredningen för vuxna på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning, för barn vid BUP, BUMM (barn- och ungdomsmedicinsk mottagning) eller vid regionens habilitering. Man kan som vuxen eller barn i den ålder och mognad som gör att barnet får bestämma, tacka nej till en utredning. 

Lämnar elevens vårdnadshavare eller eleven själv en sådan utredning till en skolmyndighet blir den en allmän handling där, oavsett om den lämnas till skolsköterskan, elevhälsan i övrigt, rektor eller en mentor. En allmän handling får inte återlämnas eller förstöras om det inte finns stöd för detta i en lokal dokumenthanteringsplan. Planen klargör hur länge olika slags handlingar ska bevaras innan de eventuellt får gallras. I många kommuner bevaras t.ex. patientjournaler för framtiden och gallras inte. I dessa fall är NPF-utredningen inte möjlig att gallra bort ur journalen eller återlämna. En extrem möjlighet finns dock för en patient att via Inspektionen för vård och omsorg begära att en patientjournal eller en del av denna ska förstöras. Tre förutsättningar för detta måste uppfyllas. Bestämmelsen finns i patientdatalagen 8 kap. 4 §.  

Skulle NPF-utredningen ha fogats till ett ärende, t.ex. om särskilt stöd, får utredningen gallras  men först samtidigt som stödärendet ska gallras enligt dokumenthanteringsplanen. 

Det är, sammanfattningsvis, inte möjligt att ”rakt över disk” lämna tillbaka en neuropsykiatrisk utredning till eleven själv eller dennes vårdnadshavare utan att behålla en kopia. Bestämmelser om gallring av allmänna handlingar måste följas.

Vid en friskola finns inga allmänna handlingar eller krav på bevarande av handlingar, annat än för elevers skolbetyg. Det innebär att man där har större möjlighet att återlämna en NPF-utredning till elev eller vårdnadshavare på deras begäran. Skulle utredningen finnas i patientjournal är dock reglerna likartade som vid en skolmyndighet. 

Finns NPF-utredningen vid friskolan fogad till en utredning om särskilt stöd och tillhörande ÅP kan situationen bli komplicerad. Jag bedömer att friskolan då ska avstå ifrån att lämna ut utredningen utan att behålla en kopia och hänvisa elev och vårdnadshavare till att själva kontakta Skolinspektionen för att be dem ta ställning. Skulle en neuropsykiatrisk utredning brytas ut ur friskolans utredning om särskilt stöd utan att en kopia finns, kan det t.ex. vid en tillsyn vara svårt för skolan att visa varför ett visst stöd gavs en elev, när viktig dokumentation inför beslut saknas.

Hälsningar från Staffan

Läs gärna mer om NPF-utredningar på Vårdguiden 1177