Till Frågor & svar

Dokumentation Sekretess

Kan en vårdnadshavare neka den andre vårdnadshavaren att ta del av barnets journal?

24 oktober, 2022

Fråga:

Hej,
Jag läste i en skrift följande:

En vårdnadshavare kan enligt domstolspraxis inte utan samtycke från den andre få del av sekretesskyddade uppgifter avseende ett barn (jfr dom från kammarrätten i Stockholm mål nr 3082–09). I skriften kopplas detta domstolsbeslut till hantering av situationen då en vårdnadshavare begär ut en journal avseende det egna underåriga barnet.

Jag undrar lite över rimligheten i detta. Det skulle då i praktiken kunna innebära att vårdnadshavare skulle kunna hindra varandra att ta del av journalen till det egna barnet och följden skulle då kunna bli att ingen av dessa skulle kunna ta del av uppgifter som de kan behöva för att utföra sin skyldighet i egenskap av vårdnadshavare.

Således, hur ställer du dig till frågan, krävs samtycke från den andra vårdnadshavaren om den andre vårdnadshavaren begär ut sitt barns journal? Vilket stöd finns i förarbeten eller praxis som stödjer ställningstagandet?

Om det inte krävs samtycke – behöver den andra vårdnadshavaren informeras om att journalen begärts ut? Tacksam om du skulle kunna förtydliga vad som gäller.

mvh C N

Svar:

Hej C N,

Det stämmer inte att den ene vårdnadshavaren (vh) skulle kunna hindra att den andre får del av innehållet i sitt barns patientjournal. Båda vh har samma rätt till innehållet var för sig. 

Rätten är dock inte utan inskränkningar. Barnet har i takt med ökad ålder och mognad rätt till ett ökat integritetsskydd gentemot en vh. Det betyder att innehållet i ett tonårigt barns journal i princip alltid måste sekretessprövas när en vh önskar ta del av den. På 1177 Vårdguiden anges att “Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning.”

När barnet är 13 år eller äldre måste en vh särskilt ansöka om att få läsa journalen och när barnet är 16 år ska barnet i princip själv kunna uttala sig om  detta. När barnet är mellan 13 och 15 år finns alltså ingen generell möjlighet för vh eller ens barnet självt att ta del av journalinnehållet via 1177 utan den möjligheten måste prövas i varje enskilt fall.

Bestämmelsen om barnets rätt till personlig integritet finns i OSL 12:3. Men en vh har rätt till uppgifter som hen behöver för att stödja och hjälpa sitt barn utifrån det ansvar som en vh har, angett i föräldrabalkens (FB)  6:11. När ett barn är 16-17 år har det i de flesta fall möjlighet att själv utifrån sin mognad agera för att få det stöd och den hjälp som det kan behöva av andra. Då behövs i de flesta fall inte vh:s ingripande eller insyn. 

Den dom frågeställaren hänvisar till handlar om två barn i 13-14 årsåldern, boende och folkbokförda hos mamman som var vh. Pappan, även han vh, begärde att från Skatteverket få kopior av  sönernas självdeklarationer där information fanns om deras tillgångar. Mamman gav inte sitt samtycke men Skatteverket erbjöd pappan att skicka deklarationerna till folkbokföringsadressen. Domstolen hänvisade i sin dom till att “beslutanderätten enligt 6 kap. 11 § vid gemensam vårdnad utövas av båda vh gemensamt.”

Domen är intressant men det är inte givet att den kan appliceras på frågan om att utfå en patientjournal. Den är 13 år gammal och tagen av en underrätt, nämligen Kammarrätten i Stockholm.  Den gäller uppgifter om barnen som knappast är av betydelse för att vh ska kunna fullgöra sin vårdnad. Ännu viktigare är dock den praxis som idag tydligt gäller och som inte har ifrågasatts, nämligen varje vh:s rätt att var och en för sig och på lika villkor kunna få ta del av sitt barns patientjournal. 

Regionen i Västra Götaland skriver så här i sina riktlinjer “Barn och vårdnadshavare i hälso- och sjukvården” (2022-05-09), se länk i slutet av mitt svar, gällande vh:s rätt till innehållet i sitt barns journal.  

“Kan den ene vårdnadshavaren hindra att journalen lämnas ut till den andre vårdnadshavaren. 

Nej. Det finns ingen bestämmelse som ger den ene vårdnadshavaren rätt att motsätta sig ett sådant utlämnande. Även mot den enas vilja bör den ene vårdnadshavaren kunna få ut barnets patientjournal. Dessutom har i regel båda vårdnadshavarna automatisk tillgång till barnets patientjournal via 1177 Vårdguiden tills barnet fyller 13 år.
Om den ena vårdnadshavaren skulle motsätta sig att den andra får del av barnets patientjournal bör man dock vara extra observant. En noggrann sekretessprövning bör göras utifrån 25 kap. 1 § OSL för att säkerställa att barnet eller närstående inte skulle lida men av utlämnandet.

Jag kan slutligen lägga till att det inte finns någon skyldighet att informera den andre vh om att barnets journal har begärts utlämnad i form av kopia. 

Hälsningar från Staffan och tack för en spännande fråga

Länk till skriften ”Barn och vårdnadshavare i hälso- och sjukvården”