Till Frågor & svar

Kan en vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal?

17 november, 2019

Fråga:

Hej,
Om en vårdnadshavare inte vill att deras barn läser sin egen elevhälsojournal (EMI) och eleven är mellan 12-16 år. Kan vårdnadshavare neka sitt barn att läsa sin egen journal? Det handlar om att vårdnadshavare har kontaktat skolsköterskan (som så klart dokumenterat samtalet) men vårdnadshavare vill absolut inte att hennes barn ska veta om att hen kontaktat skolsköterskan.
/Annelie


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej Annelie,
Som huvudregel är det patientens uppgifter som skyddas i en journal. Och som lika bestämd huvudregel har en patient rätt att ta del av dessa uppgifter i  journalen. Beroende på patientens ålder kan man tänka sig att en skolsköterska förklarar innebörden i anteckningarna i journalen när det behövs eller, när patienten är äldre, kanske i tonåren, låter patienten själv läsa. 
I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap 25 och, vid en friskola i patientsäkerhetslagen (PSL) kap 6 finns dock några bestämmelser som kan innebära restriktioner för en patient att läsa vissa delar av sin journal. Den ena är OSL 25 kap. 6 § där det sägs att ”Sekretessen … gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.” Samma bestämmelse finns i PSL 6 kap. 12§, st. 2. Den bestämmelsen är knappast relevant i EMI.
Dessutom finns en bestämmelse som i vissa  fall kan skydda en uppgiftslämnares namn, i OSL 25 kap.7 § och i PSL 6 kap. 13 §. I OSL 25:7 sägs att  ”Sekretess gäller … för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.”
För att sekretess ska gälla fordras alltså att fara uppkommer för uppgiftslämnaren eller att denne utsätts för våld eller annat allvarligt men. Detta torde knappast vara fallet i ditt exempel. Därför är min bedömning att barnet i detta fall har full rätt att få tillgång även till uppgifter som lämnats av en vårdnadshavare (vh) samt att det var hen som var uppgiftslämnare. Rimligt är nog att vh talar med sitt barn om detta innan barnet läser sin journal. Oavsett vad de uppgifter som lämnades gällde så är det lämpligt att ett barn får veta det i förväg samt att vh nämner sina bevekelsegrunder för att kontakt togs med sköterskan. En vårdnadshavare har ett ansvar för sitt barn och det ansvaret kan ibland nödvändiggöra samtal  med en skolsköterska om sitt barn. Viktiga uppgifter ur samtalet kan sköterskan sedan vara skyldig att journalanteckna. 

Hälsningar från Staffan